BOŚ łączy biznes z ekologią

Dodano: 16/11/2018 - numer 2180 - 16.11.2018
Wywiad\BOŚ – doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska
Nasze doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska potwierdza skala dotychczas sfinansowanych projektów, jak również wiedza specjalistycznej kadry bankowej – mówi prezes Banku Ochrony Środowiska, Bogusław Białowąs
*Bank Ochrony Środowiska to jedyny na polskim rynku bank wyspecjalizowany w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. W jaki sposób bank realizuje swoja misję ?
Bank Ochrony Środowiska S.A. został powołany jako specjalistyczny bank uzupełniający i wspierający działalność funduszy ochrony środowiska. Głównym założycielem BOŚ Banku i do dzisiaj większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
BOŚ koncentruje swoją działalność na rynku krajowym, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju, finansując przedsięwzięcia realizowane z poszanowaniem otaczającego nas środowiska. W ciągu 27 lat działalności BOŚ udzielił 19,4 mld zł kredytów proekologicznych na różne zadania służące ochronie środowiska. Wpisują się one w misję Banku, która podkreśla iż BOŚ to „Polski Bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla Klientów”.
Bank Ochrony Środowiska, wspierając przyjazne środowisku projekty, oferuje jednocześnie pełne spektrum nowoczesnych usług finansowych kierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dla odbiorcy detalicznego tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści" – z zyskiem dla ich osobistych finansów. Klientom korporacyjnym oferowane są preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Na wsparcie w prowadzonych przez siebie inwestycjach mogą liczyć także Samorządy.
Nasze doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska potwierdza skala dotychczas sfinansowanych projektów, ale również wiedza specjalistycznej kadry bankowej – zatrudnionych w BOŚ inżynierów środowiska i kierunków pokrewnych, którzy współpracują z klientami pomagając im we właściwym przygotowaniu procesu inwestycyjnego, a także w wypracowaniu dobrego montażu finansowego dla każdego projektu.
Wiedza specjalistów – Ekologów bankowych – to także wiedza na temat obowiązujących i projektowanych regulacji prośrodowiskowych, wynikających z dyrektyw unijnych oraz krajowych polityk i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wśród nich w ostatnich latach szczególnego znaczenia nabierają regulacje służące ochronie powietrza i poprawie jego jakości, takie jak Dyrektywy IED i MCP czy dotycząca odnawialnych źródeł energii, a także podjęte na szczeblu rządowym działania mieszczące się w ramach programu „Czyste powietrze”. Wymagania prawne przełożyć można na wiedzę o kierunkach niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ekolodzy dzielą się tą wiedzą z Klientami zarówno podczas spotkań dwustronnych, jak też poprzez udział w licznych konferencjach branżowych oraz działania edukacyjne.
*Głównym udziałowcem BOŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jakie to ma znaczenie dla klientów banku?
Bank Ochrony Środowiska S.A. został powołany jako specjalistyczny bank uzupełniający i wspierający działalność funduszy ochrony środowiska. BOŚ jest bankiem polskim, a wśród udziałowców, poza głównym – NFOŚiGW, znajdują się m. in. Lasy Państwowe.
Istotną częścią działalności Banku jest obsługa programów rządowych. BOŚ ściśle współpracuje ze swoimi głównymi akcjonariuszami w procesie dystrybucji środków publicznych, służących ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Dzięki tej kooperacji wszyscy adresaci programów mogą wspólnie przyczynić się do poprawy jakości naszego życia  i przyszłych pokoleń oraz rewitalizacji zaniedbanych i niewykorzystanych obszarów na terenie kraju.
Kredyty udzielane we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią szczególną pozycję wśród preferencyjnych kredytów proekologicznych oferowanych przez Bank, a także II edycja Ekokredytu Prosument oraz Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Wszystkie one wpisują się w działania służące likwidacji zanieczyszczeń powietrza (działania „antysmogowe”) i charakteryzują się preferencją w konstrukcji finansowej – jest nią najczęściej dopłata do kapitału kredytu wnoszona ze środków donatora po zrealizowaniu przedsięwzięcia i uzyskaniu planowanych efektów ekologicznych lub dopłata do odsetek od kredytu. W każdym przypadku udział donatora takiego jak NFOŚiGW, WFOŚiGW czy BGK powoduje, że obciążenie spłatami dla Klienta jest mniejsze niż przy finansowaniu komercyjnym. Oferowane dopłaty zachęcają do podejmowania działań proekologicznych, które poprawią stan środowiska.
W 2017 r. Bank współpracował w zakresie udzielania kredytów ze środków lub z dopłatami WFOŚiGW na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Po przerwie, w listopadzie 2017 r. pojawiły się także preferencyjne kredyty ze środków i z dotacją WFOŚiGW w Katowicach.
Natomiast dzięki współpracy z NFOŚiGW w IV kwartale 2017r. dostępna była oferta „Ekokredyt Prosument” (druga edycja) – BOŚ udzielał kredytów ze środków i z dotacją NFOŚiGW na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, głównie pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Dotacja do kredytu stanowiła 30 proc. w przypadku instalacji produkującej energię elektryczną oraz 15 proc. w przypadku instalacji produkującej energię cieplną.
Od wielu lat w ofercie BOŚ S.A. dostępne są kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe, udzielane na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. W przypadku tej oferty premia termomodernizacyjna stanowi do 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Działania termomodernizacyjne to istotny wkład w poprawę stanu powietrza, gdyż pierwszym krokiem powinna być redukcja zapotrzebowania na energię, a kolejnym – zmniejszenie emisyjności źródła dostarczającego tę energię, np. poprzez zamianę paliwa węglowego na gazowe czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest ona dostępna.
Zazwyczaj Fundusze –  donatorzy precyzują zakres przedsięwzięć inwestycyjnych, na które można uzyskać kredyt z dopłatą, dlatego też Bank mając na uwadze, że potrzeby Klientów często wychodzą poza zadania określone w ramach umów z Funduszami, oferuje także inne produkty na sfinansowanie pozostałych przedsięwzięć proekologicznych. Przykładem jest Eko-pożyczka dla osób fizycznych, która może być przeznaczona na sfinansowanie bardzo wielu działań, jak np. zakupy kotłów gazowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także rowerów i sprzętu rehabilitacyjnego.
W roku 2017 Bank Ochrony Środowiska w ramach wieloletniej współpracy z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielił 800 kredytów na łączną kwotę 36,6 mln zł. Kredyty te finansowały głównie projekty w dziedzinie ochrony atmosfery, w tym OZE i efektywność energetyczną (łącznie 82,5 proc. całkowitej kwoty udzielonych kredytów z WFOŚiGW).
W 2017 r. Bank wznowił współpracę z WFOŚiGW w Katowicach. Dotyczy ona finansowania zadań realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z zakresu termomodernizacji i wymiany kotłów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach umowy z WFOŚiGW w Katowicach kredyty udzielane są w formule kredytów z 20 proc. dotacją ze środków Funduszu.
W przypadku współpracy z NFOŚiGW w dniu 28 sierpnia br. doszło do zawarcia umowy dotyczącej realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kwota środków postawionych do dyspozycji Banku to 28 mln zł na kredyty i 12 mln zł na dotacje. Sprzedaż kredytów o nazwie EkoKredyt Prosument II rozpoczęto 16 października 2017 r. – do końca roku zawarto 187 umów na kredyty w kwocie 4,3 mln zł. Wnioski na finansowanie w ramach tego Programu Bank przyjmował do końca stycznia 2018r., tj. do wyczerpania puli przyznanych środków.
*Jaka jest wartość inwestycji proekologicznych zrealizowanych przy współfinansowaniu BOŚ? Jakich dziedzin dotyczą finansowane projekty ?
Od 1991 r. do końca 2017 r., tj. w ciągu 27 lat swojej działalności BOŚ udzielił 19,35 mld zł kredytów proekologicznych na różne zadania służące ochronie różnych komponentów środowiska , a wartość inwestycji zrealizowanych z udziałem tych kredytów przekroczyła 50,25 mld zł. Ponad 68 proc. kwoty udzielonych kredytów proekologicznych Banku stanowią inwestycje związane z ochroną atmosfery.
 Struktura portfela kredytów proekologicznych na koniec 2017 r. kształtowała się następująco:

Jak widać, w portfelu dominują inwestycje wpisujące się w działania służące poprawie jakości powietrza – zarówno związane z energetyką odnawialną, jak i szeroko rozumianą efektywnością energetyczną.
*Jednym z priorytetów rządu są działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (program „Czyste Powietrze”). Czy BOŚ ma specjalną ofertę wspierającą m.in. wymianę kotłów i modernizację systemów grzewczych ?
Bank Ochrony Środowiska, który jest partnerem „Czystego Powietrza”, przygotował finansowanie uzupełniające dla beneficjentów Programu. Oferta BOŚ obejmuje pożyczkę na preferencyjnych warunkach oprocentowania, udzielaną na pokrycie w szczególności wydatków przekraczających jednostkowe koszty kwalifikowane w programie. W ramach pożyczki można uzyskać nawet do 60 tys. zł. , maksymalny okres kredytowania może zaś wynieść nawet 10 lat.
Dodatkowo BOŚ oferuje także możliwość sfinansowania kosztów niekwalifikowanych, nieobjętych programowym finansowaniem. Przejrzysta pożyczka umożliwia realizację innych celów ekologicznych, np. zakup materiałów o charakterze ekologicznym, systemy dociepleniowe, pokrycia dachowe, odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, instalacje mikrokogeneracyjne. W ramach EKOpożyczki oferowanej przez Bank sfinansować można także zakup dużych urządzeń AGD o klasie energetycznej A+++ czy samochodu i pojazdu elektrycznego lub hybrydowego.
Beneficjentom programu i osobom korzystającym z finansowania uzupełniającego BOŚ oferuje także wsparcie w postaci kompleksowego doradztwa w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia od strony technicznej oraz finansowej, czyli tzw. montażu finansowego.
Poza finansowaniem uzupełniającym Bank Ochrony Środowiska aktywnie wspiera działalność informacyjno-edukacyjną związaną z programem „Czyste Powietrze”. Uczestniczył w spotkaniach informacyjnych przygotowujących społeczeństwo do korzystania z programu, odbywających się we wszystkich gminach w Polsce, organizowanych w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska. W trakcie spotkań prezentowane były założenia programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany był sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
 *Jak przebiega proces restrukturyzacji banku ? Jak wpływa to na wyniki finansowe ?
Restrukturyzacja Banku realizowana jest we wszystkich obszarach jego działalności. Najważniejsze zmiany zostały już wprowadzone. Zoptymalizowaliśmy oddziały, strukturę Banku i stronę kosztową. Przed nami rozwój strony przychodowej poprzez zdywersyfikowaną, odpowiedzialną, proekologiczną sprzedaż. Chwilę trzeba będzie poczekać, aby wszystkie wdrożone działania przyniosły efekty.
Grupa BOŚ, realizując założenia Strategii, wypracowała w III kwartale 2018 r. zysk netto w kwocie 24,5 mln zł wobec 17,8 mln zł w II kwartale 2018 r. i 16,3 mln zł w I kwartale 2018 r. Wynik w III kwartale br. był wyższy o 6,7 mln zł, tj. o 37,3 proc. niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8 proc. niż w I kwartale 2018 r. Jednocześnie był to najlepszy wynik kwartalny uzyskany od 18 kwartałów, czyli od II kwartału 2014 r. Łącznie w trzech kwartałach 2018 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. 
Moja wizja BOŚ to Bank pierwszego wyboru dla wszystkich osób, które będą realizować przedsięwzięcia ekologiczne. Chcemy, aby każdy, kto w Polsce myśli o ekologii, w pierwszej kolejności brał pod uwagę Bank Ochrony Środowiska. Mówiąc hasłami 3 X S . Stabilizacja w sferze wyników i struktury bilansu, Specjalizacja, czyli koncentracja na eko i współpracę z rządem oraz trzecie S to Synergia – ścisła współpraca z akcjonariuszami.
Materiał zrealizowany we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze