Powstał Fundusz Trójmorza

numer 2349 - 10.06.2019Gospodarka

INICJATYWA Pod koniec maja przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i rumuńskiego EximBanku podpisali w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund). O założeniu funduszu poinformowano podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie.

Zazwyczaj negocjacje w sprawie strategii i ram prawnych funduszy tego rodzaju zajmują od 20 do 30 miesięcy. Zespół ds. Trójmorza przeprowadził je w kilka miesięcy, z czego jako banki rozwoju jesteśmy niezwykle dumni – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Celem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza jest uzupełnienie programów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności państw regionu Trójmorza – poinformował Traian Halalai, prezes wykonawczy rumuńskiego EximBanku.

W procesie tworzenia funduszu wybrany został niezależny podmiot zarządzający funduszem oraz bank depozytariusz. Jako podmiot zarządzający funduszem wybrano firmę Fuchs Asset Management, która odpowiada za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu oraz zarządzanie i dystrybucję środków funduszu. Ponadto fundusz zamierza powołać Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) SA jako centralnego agenta ds. administracji i Credit Suisse (Luxembourg) SA jako bank depozytariusza.

Zasoby funduszu będą pochodziły z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro. Fundusz będzie realizować priorytetowe dla regionu projekty. Są to: zrównoważona infrastruktura transportowa (tj. linie kolejowe, śródlądowe drogi morskie, porty i autostrady), infrastruktura energetyczna i infrastruktura cyfrowa. Fundusz będzie się angażował na zasadach komercyjnych w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro. Potrzeby inwestycyjne regionu Trójmorza oszacowano na ponad 570 mld euro. Fundusz ma aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne.

 
Autor: Andrzej Ratajczyk

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama