Projekt ważny dla rozwoju Polski

Dodano: 05/06/2020 - numer 2651 - 05.06.2020
Prezydent Andrzej Duda fot. Grzegorz Jakubowski KPRP
Prezydent Andrzej Duda fot. Grzegorz Jakubowski KPRP
W czasie kampanii prezydenckiej sprzeciw wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego stał się dla niektó­rych kandydatów sposobem na polaryzowanie wyborców. Tymczasem ten wieloletni projekt inwestycyjny zdecydo­wanie wykracza poza bieżącą kampanię wyborczą, a nawet poza jedną kadencję prezydenta. Jego realizacja będzie bowiem decydować o pozycji Polski w regionie przez następne dziesięciolecia.
Centralny Port Ko­munikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy mię­dzy Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy w Polsce. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie będzie mogło obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje ko­lejowe: węzeł w bezpośred­niej bliskości portu lotnicze­go i powiązana z nim sieć linii kolejowych na terenie kraju. Umożliwią one przejazd mię­dzy Warszawą i CPK a naj­większymi polskimi miasta­mi w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja pozwoli na stworzenie w całym kraju ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.
Realizacja wszystkich pro­jektów lotniskowych, kole­jowych i drogowych związa­nych z CPK w ciągu kilkuna­stu lat będzie kosztować łącz­nie ponad 100 mld. Te pie­niądze teraz nie znajdują się w żadnej skarbonce, po roz­biciu której wypadnie deszcz pieniędzy i to już w trakcie kampanii wyborczej. Oko­ło 40 proc. zakładanych wy­datków, w szczególności na część kolejową, będzie w na­stępnych latach sfinansowane z funduszy UE. Ponadto dużą część kosztów budowy lotni­ska sfinansują inwestorzy ze­wnętrzni. Dlatego ta budowa będzie silnym bodźcem dla rynku pracy i polskich firm.
Lekarstwo na kryzys
Właśnie wznowiono połą­czenia lotnicze w rejsach kra­jowych, wkrótce planowana jest reaktywacja rejsów za­granicznych. Dlatego decy­zja o kontynuowaniu przy­gotowania do budowy CPK, mimo zagrożeń koronawiru­sem, jest przykładem polityki dalekowzrocznej. Uruchomie­nie pierwszego etapu działal­ności CPK planowane jest na drugą połowę obecnej dekady. W wyniku pandemii zwycza­je pasażerów mogą ulec zmia­nie, ale popyt na podróże nie­uchronnie powróci. Dostępne prognozy IATA wskazują, że do tego czasu ruch się nie tyl­ko odbuduje, ale będzie dalej dynamicznie wzrastał.
Długoterminowy program inwestycyjny w CPK zapew­ni polskiemu rynkowi, in­westorom i wykonawcom przewidywalność biznesu, gwarancję kontraktów i fi­nansowania oraz skalę zadań wystarczającą do tego, żeby inwestować w nowoczesne technologie.
Lotnisko bezpieczne epidemiologicznie
Planowana od podstaw in­westycja ma gigantyczną przewagę nad portami lotni­czymi, które tworzono deka­dy temu. Wtedy nie myślano jeszcze dużo o zagrożeniach epidemiologicznych. CPK bę­dzie pierwszym w Europie portem lotniczym spełnia­jącym najwyższe standardy sanitarno-epidemiologiczne. Wprowadzając najnowocze­śniejsze rozwiązania mamy szansę na stworzenie portu lotniczego, któremu pasaże­rowie będą ufać.
CPK to także plan inwesty­cyjny na lata 2020–2034, któ­rego głównymi elementami są nowe linie kolejowe, tzw. szprychy, na terenie wszyst­kich województw. Ich budo­wa będzie skoordynowana z tworzeniem dróg szybkie­go ruchu, m.in. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Standardem będzie połącze­nie CPK z większością miast i regionów w Polsce w cza­sie do 2,5 godz. Zniknie wy­kluczenie transportowe wie­lu obszarów i skokowo skró­ci się czas przejazdu między regionami. Wraz z CPK utwo­rzony zostanie nowy, obejmu­jący cały kraj systemu trans­portu, na który będzie skła­dało się też m.in. prawie 1800 km nowych linii kolejowych i ponad 400 km nowych dróg szybkiego ruchu.
Nowe miejsca pracy i silny impuls dla gospodarki
Z projektem CPK wiąże się stabilny harmonogram pla­nowania, projektowania i bu­dowy rozsianych po całej Pol­sce inwestycji infrastruktu­ralnych. Setkom firm i dzie­siątkom branż będą dawać napęd do działania, tworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pra­cy. Ten mechanizm sprawdza się na całym świecie. Przy budowie nowego terminalu na lotnisku Changi w Singa­purze w szczytowym momen­cie zatrudnionych będzie ok. 20 tys. osób. Wraz z uruchomieniem lotni­ska Barajas w Madrycie przy­było aż 300 tys., zaś Portu Lotniczego de Gaulle’a w Pa­ryżu prawie 200 tys. miejsc pracy.
Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny przewidu­je, że dzięki CPK powsta­nie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. związanych bezpośred­nio z funkcjonowaniem wę­zła przesiadkowego. Kolejne Około 110 tys. miejsc pracy utworzone zostanie w usłu­gach powiązanych z portem, np. w branży logistycznej, ho­telowej, deweloperskiej, han­dlu i gastronomii.
Duże inwestycje infra­strukturalne są niezbęd­ne dla utrzymania i rozwo­ju gospodarczego kraju. Jest to tym ważniejsze w okresie zagrożenia epidemiami taki­mi jak chociażby COVID-19 i zamknięcia granic. W obec­nym czasie są one traktowa­ne przez rządy jako lekarstwo na recesję i sposób na wycho­dzenie ze spowolnienia spo­wodowanego pandemią koronawirusa.

Terminal CPK Koncepcja Zaha Hadid Architect
Artykuł powstał we współpracy z CPK
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze