​Opłakane skutki lania betonu

numer 1833 - 22.09.2017NSZZ „Solidarność” alarmuje, że rewitalizacja polegająca na sadzeniu drzewek na hałdach nic regionowi nie dała. Czeka na wsparcie, które w najbliższych latach otrzymają średnie miasta w Polsce w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Dotychczas rewitalizacja kojarzyła się głównie z budowaniem skwerów i terenów rekreacyjnych na obszarach poprzemysłowych – komentuje trudną sytuację śląskich miast Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, inicjator Porozumienia na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Woj. Śląskiego. 

Na Śląsku odczuwamy dziś skutki błędnej polityki inwestycyjnej z poprzednich lat. Prof. Marek W. Kozak, specjalista od funduszy europejskich, jest przekonany, że wpływ „lania betonu” na PKB – czyli inwestowania głównie w drogi i budynki, co praktykowano za rządów PO-PSL – będzie ujemny. 

– Przeznaczanie unijnych środków na drogi i budynki to samobójczy pomysł – mówił profesor w Radiu Tok FM. Jego zdaniem po dekadzie w Unii Europejskiej konkurencyjnoś? polskich firm zmala?a. ? Du?o pieni?dzy posz?o nie tyle na innowacyjno??, ile na infrastruktur?. I?nasze przedsi?biorstwa s? mniej innowacyjne ni? kilka, kilkana?cie lat temu. A??e dajemy du?e pieni?dze? Wielko?? nak?ad?w nie musi si? przek?ada? na innowacyjno?? ? m?wi? prof. Kozak.

Prze?led?my to na konkretnych przyk?adach z?woj. ?l?skiego. Chwal?c si? dokonaniami w?tym regionie, by?a minister i?wicepremier polskiego rz?du El?bieta Bie?kowska jednym tchem wymienia?a gmachy zbudowane przy wsparciu UE: NOSPR, Muzeum ?l?skie czy Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe. ? One zmieni?y oblicze Katowic, ca?ej ?l?skiej ziemi ? wt?rowali jej miejscowi dzia?acze.

Co dzi? maj? z?tego mieszka?cy regionu? Koszty budowy siedziby NOSPR-u?by?y astronomiczne, wynios?y ponad 305?mln z?. Dla por?wnania: najwi?ksza inwestycja w?tak potrzebn? na ?l?sku ochron? zdrowia, zrealizowana w??l?skim Centrum Chor?b Serca wć polskich firm zmalała. – Dużo pieniędzy poszło nie tyle na innowacyjność, ile na infrastrukturę. I nasze przedsiębiorstwa są mniej innowacyjne niż kilka, kilkanaście lat temuzawartość zablokowana

Autor: Maciej Kubiczek


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama