Destabilizujące przedawnienie

numer 1973 - 12.03.2018Prawo

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2216) ma na celu skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Generalne jego zapisy zasługują na aprobatę, ale zawierają też regulacje, które uderzają w podstawową zasadę gospodarki rynkowej w państwie prawa, czyli poczucie bezpieczeństwa prawnego.

O ile zawarte w projekcie przepisy przejściowe odnoszące się do przepisów skracających okresy przedawnienia lub zmieniających sposób ich liczenia nie budzą większych wątpliwości, o tyle zdecydowanej krytyce należy poddać przepis art. 5 ust. 4 projektu. Odnosi się on do przepisów przewidujących szczególny reżim prawny dla przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i przewiduje jego zastosowanie również do roszczeń przedawnionych w dniu wejścia w życie ustawy. To niedopuszczalna zmiana reguł w trakcie gry, której skutki byłyby niezwykle dotkliwe dla przedsiębiorców. W praktyce oznacza to swego rodzaju wywłaszczenie licznej grupy przedsiębiorców z przysługujących im praw.

Prawna niestabilność

Poza narażeniem licznej grupy obywateli – przedsiębiorców, jak również pośrednio ich udziałowców i akcjonariuszy – na istotną szkodę majątkową, a także podważeniem zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, należy brać pod uwagę destabilizujący wpływ omawianych przepisów na gospodarkę. Stabilność otoczenia prawnego i jego przewidywalność jest wszak kluczowym warunkiem możliwości racjonalnego planowania jakichkolwiek aktywności w sferze gospodarczej. Jej brak hamuje rozwój przedsiębiorczości poprzez ograniczenie skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, która jest niezbędnym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy i wzrost innowacyjnościzawartość zablokowana

Autor: CEZARY KAŹMIERCZAK


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się