Z kredytem bezpiecznie

Finanse na co dzień \Kredyt – czy warto się ubezpieczać od utraty pracy?

Finansowanie zakupu mieszkania czy budowy domu związane jest ze spłacaniem kredytu w dłuższej perspektywie. Zanim otrzymamy zastrzyk finansowy od banku, nasza zdolność kredytowa jest dokładnie weryfikowana. Jednak w trakcie spłaty zobowiązań może dojść do zdarzeń, na które nie mamy wpływu, a które mogą uniemożliwić nam regularną spłatę kredytu.
Jednym z takich przypadków jest utrata pracy i – co za tym idzie – krótsza lub dłuższa niemożność wywiązania się z zobowiązań finansowych. Jak temu zaradzić? Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu poprzez ubezpieczenie klient może otrzymać od ubezpieczyciela wsparcie w sytuacji czasowej utraty płynności finansowej. Kredytobiorca, który zdecyduje się na ubezpieczenie w PKO Ubezpieczenia, w przystępnej cenie zyska ochronę nie tylko dla siebie, ale także dla swoich najbliższych.
Jak to działa?
W sytuacji utraty źródła dochodu kredytobiorca może mieć pewność, że w okresie braku możliwości zarobkowania spłatę kredytu hipotecznego w postaci comiesięcznych rat przejmie ubezpieczyciel. Dlatego wykupienie ubezpieczenia powinno być nieodłącznym elementem w podejmowaniu długoterminowego zobowiązania finansowego, jakim są produkty bankowości hipotecznej. Decydując się na ubezpieczenie, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo opisującymi sytuacje, w których ubezpieczenie „zadziała”, jak również te, w których ubezpieczyciel nie będzie mógł przejąć odpowiedzialności za spłatę zobowiązania kredytobiorcy.
Wysokość stawki ubezpieczeniowej zazwyczaj uzależniona jest od wysokości kredytu czy pożyczki oraz długości okresu ubezpieczenia, a całkowity koszt ubezpieczenia ponoszony jest jednorazowo z góry.
Dodatkowo część Banków (w tym PKO BP) stosuje sprzedaż łączoną (tzw. ,,cross-sell”) produktu bankowego (kredyt, pożyczka) z ubezpieczeniem utraty źródła dochodu, co dla kredytobiorcy
– poza zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej – daje dodatkowe korzyści na marży kredytu lub pożyczki hipotecznej.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest opłacana jednorazowo z góry za cały okres ochrony (4 lata) przy zawarciu umowy lub w momencie wypłaty kredytu (jej wysokość nie zależy od liczby ubezpieczonych). Składka jest pobierana z rachunku klienta prowadzonego przez PKO BP albo ze środków wpłaconych przez klienta na rachunek w tym Banku przeznaczony do spłaty udzielonego kredytu.
Jaki jest zakres i korzyści z ubezpieczenia?
Maksymalna liczba świadczeń dla przypadku każdej utraty źródła dochodu wynosi sześć rat, jednak nie więcej niż łącznie 12 rat.
Ubezpieczyciel gwarantuje maksymalnie spłatę 50 proc. salda zadłużenia, nie więcej jednak niż 300 tys. zł. W przypadku utraty źródła dochodu świadczenie wypłaca się miesięcznie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na podstawie wysokości rat kredytu przypadających do zapłaty według aktualnego harmonogramu spłat. Przy ustaleniu wysokości każdego świadczenia bierze się pod uwagę aktualną sumę ubezpieczenia z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz udział procentowy ubezpieczonego w sumie ubezpieczenia lub limicie świadczeń.
Udział procentowy w świadczeniu w przypadku objęcia ochroną 1 kredytobiorcy jest równy 100 proc.; w przypadku większej liczby kredytobiorców (max. 5) udział procentowy ustalany jest proporcjonalnie do liczby osób objętych ochroną.
Łączna kwota świadczeń z tytułu utraty źródła dochodu z działalności gospodarczej wynosi 72 tys. zł w całym okresie ubezpieczenia; spłata maksymalnie 12 rat kredytu, przy czym za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe spłata max. 6 rat kredytu; 1 rata – max. 6 tys. zł.
Łączna kwota świadczeń z tytułu utraty dochodu z innej pracy zarobkowej wynosi 6 tys. zł w całym okresie ubezpieczenia; spłata maksymalnie 1 raty kredytu.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie może nie zadziałać w przypadku:
 1. utraty pracy;
 2. utraty dochodu z działalności gospodarczej;
 3. utraty dochodu z innej pracy zarobkowej.
 Ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała, jeśli rozwiązanie stosunku pracy:
 1. nastąpiło na wniosek klienta lub z winy klienta;
 2. przez pracodawcę bez wypowiedzenia nastąpi na skutek odmowy przyjęcia przez klienta nowych warunków pracy lub płacy;
 3. nastąpiło na skutek porozumienia stron;
 4. nastąpiło na skutek nabycia prawa do emerytury lub renty;
 5. ustało w trakcie ochrony stosunku pracy w związku z upływem terminu jego obowiązywania.
Ubezpieczenie nie obejmie też klienta, który:
 • w dniu zawarcia umowy jest w okresie wypowiedzenia lub został już odwołany ze stanowiska, funkcji; najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia został poinformowany o likwidacji stanowiska pracy, o ile utrata źródła dochodu była skutkiem tej likwidacji; jeśli najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia został poinformowany przez pracodawcę o zwolnieniach grupowych, o ile utrata źródła dochodu była skutkiem tych zwolnień; pracuje dla kogoś z rodziny;
 • w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy posiadał status bezrobotnego; przez 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia miał przerwy w prowadzeniu działalności lub zgłosił upadłość; w dniu zawarcia umowy wiedział o złożonym przez stronę stosunku pracy (lub osobę, która była drugą stroną umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło) wniosku o upadłość, o ile utrata źródła dochodu była skutkiem uznania upadłości albo oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
Partnerem wydania cyklu „Finanse na co dzień” jest PKO Bank Polski.
Patronem medialnym cyklu są Niezależna.pl oraz „Gazeta Polska”.
Dla kogo ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla kredytobiorców lub pożyczkobiorców, którzy wnioskują o kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie bądź też już posiadają w Banku w trakcie spłaty  kredyt lub pożyczkę. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć kredytobiorca lub pożyczkobiorca, który ukończył 18 lat i nie przekroczył 65 roku życia w trakcie trwania okresu ochrony. Ubezpieczenie można zawrzeć w prosty sposób wypełniając dokument wnioskopolisy. Umowa może być zawarta na 48 miesięcy.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po:
 1. uruchomieniu kredytu – w przypadku kredytobiorców zawierających umowę ubezpieczenia przy zawarciu umowy kredytu lub pożyczki;
 2. zawarciu umowy ubezpieczenia – w przypadku kredytobiorców zawierających umowę ubezpieczenia po uruchomieniu kredytu lub pożyczki, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Interesuje Cię pakiet wielu subskrypcji? Napisz do nas redakcja@gpcodziennie.pl