Bank Pekao S.A. wspiera polskich rolników

fot. Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. oferuje producentom rolnym kredyt płynnościowy z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach – jego oprocentowanie wynosi jedynie 2 proc. w skali roku. 

Nowy produkt finansowy oferowany przez Pekao polskim rolnikom to efekt podpisanej przez bank umowy o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-twa. – Strategiczna współpraca między Pekao a ARiMR umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników – podkreśla Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.
Współpraca Pekao z ARiMR pozwoli na zaoferowanie pomocy finansowej producentom rolnym, potrzebującym środków finansowych umożliwiających m.in. zakup nasion wybranych zbóż, warzyw, owoców oraz traw, jak również sadzonek dla gospodarstw szkółkarskich oraz podtrzymanie płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Wsparciem zostaną objęte także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu zbożami, a także skupem oraz mrożeniem owoców miękkich.

Kredyt dla producentów rolnych

Kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR jest przeznaczony dla rolników, na podtrzymanie płynności finansowej, ze względu na ograniczenia na rynku rolnym spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. Mogą się o niego ubiegać producenci rolni działający w obszarze upraw rolnych, roślin wieloletnich, rozmnażania roślin i obróbki nasion, a także chowu i hodowli zwierząt. 
Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązań finansowych, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz zapewnienie bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności poprzez zakup m.in. materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, jak również inwentarza żywego, pasz dla zwierząt gospodarskich czy matek pszczelich.

Bez wkładu własnego, z preferencyjnym oprocentowaniem 

Co istotne, od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego. Kwota kredytów nie może jednak przekroczyć: 100 tys. zł, gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych, 200 tys. zł w przypadku gospodarstw o powierzchni 50–100 ha oraz 400 tys. zł powyżej 100 ha.
Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi jedynie 2 proc. pożyczonej kwoty w skali roku. Pozostałą kwotę pokrywa ARiMR. Dopłaty do oprocentowania kredytu mogą być stosowane w okresie kredytowania, licząc od daty zawarcia umowy kredytu, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jak informuje bank, kredyt może być udzielony do 31 grudnia 2023 r. 

Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze rolnym 

Umowa o współpracy pomiędzy Bankiem Pekao a ARiMR obejmuje także wsparcie finansowe na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwie produktów rolnych. W jej zakres wchodzą również tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych, prowadzonych przez młodych rolników, oraz wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

– Pomoc oferowana w ramach współpracy z ARiMR stanowi wartościowe wsparcie dla rolników. Dzięki pomocy finansowej będą oni mieli dostęp do zasobów niezbędnych do modernizacji swoich gospodarstw oraz zwiększenia efektywności produkcji

– wskazuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla producentów rolnych można uzyskać w oddziałach banku oraz na stronie internetowej www.pekao.com.pl.