BGK wspiera inwestycje samorządów

63,4 mld zł to łączna wartość przyznanego dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dofinansowanie przyznano 99 proc. samorządów w Polsce.

Rozwój sprawiedliwy, zrównoważony opiera się o skierowanie strumieni środków tam, gdzie poszczególne miasta i miasteczka utraciły lub tracą swoje funkcje społecz-no-gospodarcze w związku ze zmianami administracyjnymi, które zostały wprowadzone – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas odbywającej się w Warszawie XVI edycji Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST "Nowe rozwiązania dla finansów samorządów".

Pięć edycji programu

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest jednym z programów, który wspomaga rozwój gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Łącznie zrealizowano już 5 edycji programu. W dwóch z nich wszystkie samorządy mogły ubiegać się o środki, a trzy były celowe: dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne, dla gmin uzdrowiskowych oraz edycja dedyko-wana rozwojowi stref przemysłowych. – Jednostki samorządu terytorialnego są dla Banku Gospodarstwa Krajowego bardzo ważnym partnerem. Co piąta złotówka naszego zaangażowania kre-dytowego trafia właśnie do samorządów. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, realizujemy rządowe programy kierowane do samorządów, m.in. Program Inwestycji Strategicznych – wskazała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowania przyznane w Programie Inwestycji Strategicznych to wsparcie w realizacji wielu potrzebnych inwestycji, które poprawiają jakość życia lokalnych społeczności. Jak poinformowała Alicja Deba, dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych w BGK, samorządowcy wnioskowali o dofinansowanie inwestycji z ponad 30 różnych obszarów go-spodarczych. Środki z programu przyznano niemal wszystkim JST w kraju. We wszystkich edycjach to w sumie 63,4 mld zł na ponad 11 tys. inwestycji. Samorządy zrealizowały dotąd 1470 projektów ze wsparciem z programu. Na realizację kolejnych ponad 6 tys. inwestycji podpisały umowy z wykonawcami.

Najwięcej inwestycji drogowych

\\  Według danych BGK zakończone dotąd projekty dotyczyły przede wszystkim infrastruktury drogowej (870 inwestycji) i wodno-kanalizacyjnej (ponad 200 inwestycji). Z dofinansowaniem z rządowego programu samorządy realizują też m.in. inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, sportową i turystyczną. Dotychczas zrealizowano 170 takich projektów. \\

– Środki z programu pozwoliły nam na zrealizowanie bardzo dużych inwestycji w infrastrukturę sportową oraz oświatową – poinformował Mirosław Ka-rolczuk, burmistrz Augustowa. Z kolei Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd, wskazał, że uzyskiwane środki z rządowych programów stanowią bardzo poważną pozycję w budżecie gminy. I dzięki nim można było zrealizować wiele inwestycji w infrastrukturę drogową, kanalizację.

Jak wskazał Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, ważne jest, żeby Program Inwestycji Strategicznych był kontynuowany. Ale warto też poszerzyć ob-szar wsparcia m.in. o projekty związane z demografią, ochroną zdrowia oraz transformacją energetyczną. Przemysław Socha, dyrektor Biura Relacji Społecznych BGK, zapewnił, że cały czas utrzymywany jest kontakt z beneficjentami realizowanych przez bank programów. I dzięki otrzymywanym informacjom wiadomo, czego oczekują samorządy, jakie są ich potrzeby. Dzięki czemu można oferowane wsparcie dostosować do tych potrzeb. Nie jest wykluczone, że jeśli pozwoli na to stan finansów publicznych, to jeszcze w 2023 r. zostanie ogłoszona kolejna odsłona Programu Inwestycji Strategicznych. – Ten program stanie się cykliczną pozycją w budżecie. To jest nasz pomysł i zobowiązanie wobec Polski lokalnej. Chcemy, by nowe, bezpieczne drogi, wyremontowane szkoły i inne inwestycje powstawały w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w każdym zakątku Polski – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zróżnicowana sytuacja samorządów

W opinii Anny Łopaciuk, dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka w BGK, samorządy mogłyby realizować część inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczy to szczególnie inwestycji, które wymagają nowych technologii, wyspecjalizowanego know-how. – Z doświadczeń wynika, że tego typu inwestycje są bardziej efektywne, a także zapewniają transparentność procesu inwestycyjnego – podkreśliła Anna Łopaciuk. Z kolei prof. Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej zwrócił uwagę na zróżnicowaną sytuację samo-rządów, wynikającą m.in. z ich potencjału. Dlatego programy wsparcia powinny zapewniać elastyczność w finansowaniu inwestycji. Podczas konferencji zaprezentowano raport "Różno-rodność polskich samorządów terytorialnych na tle wspólnych wyzwań". Z raportu wynika, że nawet samorządy tego samego szczebla znacznie różnią się pod względem wyzwań, zasobów i potrzeb. Dlatego w programach wspierających samorządowe inwestycje warto uwzględniać indywidualne potrzeby JST.

Oprócz Programu Inwestycji Strategicznych BGK wspiera samorządy, udzielając m.in. finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej czy finansując projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Bank wspiera inwestycje samorządów w termomodernizację i remonty, finansuje rozwój mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Tylko w ubiegłym roku w rządowym programie wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego przyznał bezzwrotne dofinansowanie na łączną kwotę 800 mln zł. Natomiast w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, którego jednym z adresatów są spółki gminne, w ciągu 7 lat jego działania bank udzielił 1,3 mld zł preferencyjnych kredytów na budo-wę ponad 10 tys. lokali mieszkalnych. BGK inwestuje także w rozwój kapitału społecznego i aktywizację lokalnych społeczności. Fundacje banku realizują programy adresowane m.in. do matek małych dzieci w mniejszych miejscowościach, seniorów, dzieci przedszkolnych na wsiach, uczniów przygotowujących się do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.

Partnerzy relacji