Przesłanie Konferencji ENERGYSUMMIT 2019

Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonała ogromnych przemian w kierunku zmniejszenia emi­syj­noś­ci swojej gospodarki. Od 1990 r. ograniczyła o 19 punktów procentowych udział węgla w wyt­wa­rza­niu energii elektrycznej, a także zwiększyła produkcję energii z OZE o 630 %. To pokazuje, że w tym obszarze Polska jest liderem wśród państw Unii Europejskiej. Polska i polskie przed­się­bior­stwa sektora górniczo-energetycznego mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę jak prawidłowo przep­ro­wa­dzić proces transformacji z uwzględnieniem czynników gospodarczych i społecznych oraz śro­do­wis­ka naturalnego.