Gdańska instytucja kultury z energetycznym wsparciem

Hans Memling - "Sąd ostateczny" - Muzeum Narodowe w Gdańsku
Foto: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku to kolejna placówka kultury, która została objęta mecenatem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Instytucja weszła do programu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” i podobnie jak wcześniej Muzea Narodowe w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Kielcach oraz Zamek Kró-lewski na Wawelu zyskała ważne wsparcie finansowe. Współpraca obejmuje działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz budowania wizerunku muzeum jako miejsca otwartego dla wszystkich grup odbiorców. 

PGE to dziś nie tylko potentat w dostarczaniu energii i ciepła do naszych domów, ale także jeden z największych w Polsce sponsorów sportu i mecenasów kultury. Spółka wspiera aż 21 instytucji kultury w naszym kraju. Teraz do grona podmiotów objętych patronatem PGE dołączyła 22 placówka - Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Poczucie wspólnoty

Obecny na uroczystości podpisania umowy o współpracy minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przypomniał, że od pół roku Muzeum Narodowe w Gdańsku jest instytucją w 100 proc. prowadzoną przez MKiDN, podobnie jak Muzeum Narodowe w Lublinie czy we Wrocławiu.

– Polska polityka kulturalna znajduje się dziś na zupełnie innym etapie rozwoju. Dzięki zwiększeniu o 100 proc. budżetu resortu kultury instytucje mają większe szanse rozwoju. W to wszystko wpisuje się udział spółek skarbu państwa. Działania te są uzupełniane poprzez zaangażowanie mecenasów, którzy wspierają polską kulturę nie tylko z powodu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także z poczucia wspólnoty narodowej. Dziękuję PGE za wsparcie, dzięki któremu Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie mogło rozwijać wiele nowych inicjatyw

– podkreślił minister Gliński.

Zwrócił uwagę, że PGE Polska Grupa Energetyczna opiekuje się 16 filharmoniami i instytucjami muzycznym w całym kraju, a także pięcioma muzeami naro-dowymi i Zamkiem Królewskim na Wawelu.

– To jest obowiązek, do jakiego nas powołano, żeby służyć polskiej kulturze. Bez kultury nie ma rozwoju ani wspólnoty

– wskazał szef MKiDN.

Ku przyszłości

PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, obejmując mecenatem kolejne placówki i wydarzenia kulturalne w całej Polsce. W Raporcie Sponsoringowym za 2022 r. czytamy, że w ubiegłym roku aż 6 mln osób uczestniczyło we wszystkich wydarzeniach kulturalnych wspieranych przez PGE. Co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w projektach edukacyjnych z zakresu kultury, skierowanych do dzieci i młodzieży realizowanych bądź wspieranych przez PGE.

– Dzisiaj rozpoczynamy współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku – jedną z najstarszych instytucji muzealniczych w Polsce i największą instytucją kultury na Pomorzu. W ten sposób chcemy rozwijać jego ponad 150-letnią tradycję. W ramach współpracy PGE będzie nie tylko patronować wystawom i wydarzeniom muzealnym, ale przede wszystkim będziemy prowadzić projekty edukacyjne, otwierające bramy Muzeum na wszystkie grupy odbiorców

– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pole działania

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku PGE obejmie mecenatem wszystkie wydarzenia, wystawy i projekty specjalne organizowane w siedzibie głównej Muzeum, jak i w jego oddziałach: Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie, Oddziale Etnografii w Spichlerzu Opackim, Oddziale „Zielona Brama”, Muzeum Hymnu Narodowego w dworku Józefa Wybickiego w Będominie koło Kościerzyny, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz NOMUS – Nowym Muzeum Sztuki. Dodatkowo, we współpracy z Muzeum, PGE będzie realizować szereg projektów edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu zachęcenie różnych grup publiczności – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – do udziału i korzystania z bogatej oferty wydarzeń muzealnych.

Unikalne zbiory

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870 r.) i Muzeum Rzemiosł Arty-stycznych (1881 r.). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV w. do początków XIX w. Zbiory sztuki dawnej reprezentowane są przez dzieła malarstwa flamandzkiego i holenderskiego od XV do XVII w. Gwiazdą kolekcji jest bez wątpienia „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. W muzeum zobaczyć można również prace takich mistrzów jak Peter Brueghel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh i wielu innych. W kolekcji znajdują się również dzieła malarstwa gdańskiego, które powstały od XVI do początków XX stulecia i reprezentują najważniejsze kie-runki i artystów w dawnej sztuce gdańskiej. W Oddziale Sztuki Nowoczesnej zobaczyć można malarstwo polskie XIX w. i początku XX w. – prace artystów reprezentujących prawie wszystkie kierunki i tendencje sztuki polskiej tamtego okresu (Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski). Jest również duży zespół dzieł artystów fran-cuskich, m.in.: Wassilego Kandinskyego, Marca Chagalla. W zbiorach ważne miejsce zajmują też kolekcje teatraliów – dekoracje, kostiumy, plakaty teatralne, dokumentujące historię teatru polskiego. Zdecydowanie warto odwiedzić również XVIII-w. dworek w Będominie, w którym urodził się twórca hymnu narodowego Józef Wybicki. Obecnie mie-ści się tam jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Aktualnie w Oddziale prezentowane są wystawy: „Losy Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Józef Wybicki i jego czasy”.

Kulturalna Grupa Energetyczna

PGE jako jeden z największych w kraju mecenasów kultury szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Celem Grupy jest zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji z zakresu muzyki i sztuki. Realizuje go w ramach programu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”. W 2023 r. na zlecenie PGE firma Brainlab przeprowadziła badania dotyczą-ce m.in. aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży. Uzyskane dane pokazują, że tylko co trzecie dziecko interesuje się kulturą i sztuką oraz odwiedza kina, muzea, wystawy i teatry. Wyniki badania pokazują, że inicjatywy, jak te realizowane przez PGE, są potrzebne, aby rozwijać wśród najmłodszych zainteresowanie tymi dziedzinami. Dlatego spółka aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. Stąd takie inicjatywy jak kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania”. Ponadto w ramach programu „PGE Dumni z historii” spółka angażuje się w takie projekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego, „Energetycy w Powstaniu” czy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi. „Mamy przekonanie, że budowa silnego – zdrowego, wyedukowanego i zintegrowanego społeczeństwa to fundament budowy silnej gospodarki, skutecznie konkurującej na światowych rynkach” – czytamy we wspomnianym Raporcie Sponsoringowym.
 

Anna Krajkowska