Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Rzeszów, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, w obrębie 207 Rzeszów - Śródmieście

KOMUNIKAT

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

zgodnie z Regulaminem udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/582/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2012 r. Poz. 775, oraz wprowadzonymi do przedmiotowego regulaminu zmianami Uchwałą nr XVII/360/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 października 2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 5  listopada 2015 r. Poz. 3080

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Rzeszów, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, w obrębie 207 Rzeszów - Śródmieście, objętej KW nr RZ1Z/00000290/5 oznaczonej jako:

działka nr 1758/26 o pow. 0,1935 ha,

działka nr 1758/36 o pow. 6,3636 ha (z wyłączeniem części, na której znajdują się boiska treningowe oraz z wyłączeniem dwóch masztów oświetleniowych - pylonów),

w okresie od dnia 16.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. z wyłączeniem dni: 17.07.2021 r., 20.07.2021r., 22.07.2021 r., 25.07.2021 r., 27.07.- 31.07.2021 r., 01.08.2021 r.,
03.08.- 05.08.2021 r., 08.08.2021 r., 10.08.2021 r., 12.08.2021 r., 14.08.2021 r., 17.08.2021 r., 19.08.2021 r., 21.08.2021 r., 22.08.2021 r., 24.08.2021 r., 26.08.2021 r., 28.08.2021 r.,
31.08.2021 r., 02.09.- 05.09.2021 r., 07.09.2021 r., 09.09.- 12.09.2021 r., 14.09.2021 r., 16.09.2021 r., 19.09.2021 r., 21.09.- 26.09.2021 r., 28.09.2021 r., 30.09.2021 r., 03.10.2021 r., 07.10.2021 r., 09.10.2021 r., 10.10.2021 r., 23.10.2021 r., 27.10.2021 r., 06.11.2021 r., 13.11.2021 r.,
27.11.2021 r., 01.12.2021 r., 04.12.2021 r., 11.12.2021 r.

1. Za zorganizowanie imprez o charakterze sportowym, tj.: zawodów i innych zajęć o tym charakterze, oraz organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, zwanych dalej imprezami:

kwota wywoławcza czynszu netto za jeden dzień najmu wynosi: 4 513,00 zł.

2. Za zorganizowanie treningów sportowych, innych zajęć o tym charakterze, przygotowań
do imprez kulturalno-rozrywkowych, zwanych dalej treningami i innymi zajęciami:

kwota wywoławcza czynszu netto za jeden dzień najmu wynosi: 576,00 zł.

Wysokość wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Opis nieruchomości:

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się Stadion Miejski „Stal” położony przy ul. Hetmańskiej 69 w Rzeszowie. W skład w/w obiektu wchodzą m.in. płyta boiska, tor żużlowy, trybuna wschodnia, trybuna zachodnia, pawilon żużlowy, cała infrastruktura niezbędna do obsługi w/w obiektu sportowego oraz pomieszczenia zaplecza sportowego trybuny wschodniej. Wynajmowanie poszczególnych składników majątku odbywa się z podziałem na cel najmu, zgodnie z poniższym:

w przypadku najmu na treningi i inne zajęcia wynajmowane są:

 • tor żużlowy,
 • boksy pawilonu żużlowego,
 • w przypadku najmu na imprezy wynajmowane są:
 • płyta boiska (tylko w przypadku organizacji meczu piłkarskiego),
 • tor żużlowy,
 • boksy pawilonu żużlowego,
 • dwie szatnie z toaletami znajdujące się w zapleczu sportowym trybuny wschodniej,
 • trybuna wschodnia oraz trybuna zachodnia wraz z telebimem, kabiną sterowniczą, szaletami i kasami biletowymi wyposażonymi w zintegrowany system monitorowania i sprzedaży biletów,
 • pawilon żużlowy,
 • pomieszczenia zaplecza sportowego trybuny wschodniej - szatnia sędziów, pomieszczenie delegata/obserwatora meczowego, pomieszczenie do badań antydopingowych, pomieszczenie robocze dla przedstawicieli środków masowego przekazu, pomieszczenie dla komentatorów radio i TV, sala konferencyjna, pokój VIP, pomieszczenie dla przedstawicieli środków masowego przekazu z pulpitami, punkt pomocy medycznej dla widzów oraz bufet.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na w/w nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona jest do organizowania imprez oraz treningów
i innych zajęć. Organizowanie imprez masowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

Zasady uczestnictwa w przetargu:

Wynajem infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie następuje według zasad określonych w powołanym wyżej Regulaminie z uwzględnieniem w szczególności następujących wymogów:

Organizatorzy imprez ubiegać się mogą o najem stadionu w terminach: w okresie od dnia 16.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. z wyłączeniem dni: 17.07.2021 r., 20.07.2021r., 22.07.2021 r., 25.07.2021 r., 27.07.- 31.07.2021 r., 01.08.2021 r., 03.08.- 05.08.2021 r., 08.08.2021 r.,
10.08.2021 r., 12.08.2021 r., 14.08.2021 r., 17.08.2021 r., 19.08.2021 r., 21.08.2021 r.,
22.08.2021 r., 24.08.2021 r., 26.08.2021 r., 28.08.2021 r., 31.08.2021 r., 02.09.- 05.09.2021 r., 07.09.2021 r., 09.09.- 12.09.2021 r., 14.09.2021 r., 16.09.2021 r., 19.09.2021 r., 21.09.- 26.09.2021 r., 28.09.2021 r., 30.09.2021 r., 03.10.2021 r., 07.10.2021 r., 09.10.2021 r., 10.10.2021 r.,
23.10.2021 r., 27.10.2021 r., 06.11.2021 r., 13.11.2021 r., 27.11.2021 r., 01.12.2021 r.,
04.12.2021 r., 11.12.2021 r.

Okres korzystania ze stadionu nie może być jednorazowo krótszy niż 1 dzień kalendarzowy i dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przysługuje organizatorom imprez sportowych, w następnej kolejności organizatorom pozostałych imprez. W przypadku organizowania treningów sportowych i innych zajęć o tym charakterze lub przygotowań do imprez kulturalno-rozrywkowych, pierwszeństwo w najmie mają organizatorzy treningów sportowych. W przypadku zbiegu ofert na organizację treningu sportowego i imprezy kulturalno-rozrywkowej, pierwszeństwo w najmie przysługuje organizatorom przedmiotowych imprez.

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć ofertę określającą oferowaną kwotę czynszu za każdy dzień najmu z określeniem rodzaju imprezy bądź treningu i innych zajęć. Wskazana kwota za każdy dzień winna być wyższa niż wywoławcza stawka czynszu netto za jeden dzień najmu w 2021 roku.

W przypadku zbiegu równorzędnych ofert przynajmniej dwóch podmiotów ubiegających się o najem stadionu w tym samym terminie zorganizowana zostanie licytacja w celu wyłonienia najemcy. Stawką wyjściową w przypadku konieczności przeprowadzenia licytacji będzie minimalna stawka obowiązująca za najem stadionu. O terminie licytacji ubiegający się o najem stadionu uprzedzeni zostaną za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed jej przeprowadzeniem.

Przez równorzędne wnioski rozumie się wnioski podmiotów chcących zorganizować:

 • imprezę o podobnym profilu oraz z tą samą stawką czynszu najmu,
 • inne zajęcia o podobnym profilu oraz z tą samą stawką czynszu najmu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest niezaleganie z płatnościami z tytułu najmu Stadionu „Stal” wobec Urzędu Miasta Rzeszowa oraz wpłacenie wadium do dnia
14 lipca 2021 r. przelewem na konto Gminy Miasto Rzeszów PKO BP SA nr 55 1020 4391 0000 6702 0144 6830. W tytule przelewu proszę wpisać „Wadium – Przetarg na wynajem Stadionu Miejskiego w Rzeszowie”.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, opisanych dopiskiem „Przetarg na najem Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie nie otwierać do dnia 15 lipca 2021 r. do godziny 10:00”, najpóźniej do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru dokumentującego posiadanie osobowości prawnej;
 • Rodzaj planowanej imprezy, treningu bądź innych zajęć o tym charakterze i szczegółowy ich opis;
 • Datę sporządzenia oferty;
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu/najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • Oferowaną kwotę czynszu za każdy dzień najmu;
 • Dowód wniesienia wadium;

W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Adres e-mail lub nr faksu.

Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona w trakcie przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu podpisania umowy o najem na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje, projekt umowy, Regulamin udostępniania i użytkowania infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11 tel. (17) 875 47 70.

Część jawna tj. otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11 – pokój nr 4.

Ogłoszenie płatne

Załącznik