AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC

Zaprasza do konkursu na wyłonienie oferenta do wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:„Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z likwidacją istniejącego odcinka na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Załącznik