Bank Pekao S.A. z trzema prestiżowymi nagrodami od Global Finance

Bank Pekao został doceniony przez Magazyn Global Finance, otrzymując trzy prestiżowe nag­ro­dy – w tym pierwszy raz w historii dla najlepszego banku inwestycyjnego w regionie Eu­ro­py Środkowo-Wschodniej. Tytuły przyznawane są przez grono niezależnych ekspertów oce­nia­ją­cych działania banków w oparciu o takie kryteria, jak m.in. liczba i wielkość re­ali­zo­wa­nych tran­sak­cji, usługi i doradztwo, możliwości strukturyzowania oraz reputacja na rynku.

Tytuł Best Investment Bank in Central and Eastern Europe for 2020 pla­su­je Pekao w gronie wiodących banków inwestycyjnych, takich jak HSBC (Europa Zachodnia), DBS (Azja), EFG Hermes (Środkowy Wschód), Standard Bank (Afryka), czy najlepszy w Ameryce Pół­noc­nej i na całym świecie –  J.P. Morgan. Pekao został jed­no­cześ­nie naj­lep­szym bankiem inwestycyjnym w Polsce, otrzymując ten tytuł po raz czwarty z rzędu.

Załącznik