Obsługa PPK w oddziałach Banku Pekao

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte zostały firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Bank Pekao za pośrednictwem ponad 450 przesz­ko­lo­nych doradców z Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości In­wes­ty­cyjnej oraz Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw bierze aktywny udział w oferowaniu tym firmom PPK, zarządzanych i prowadzonych przez Pekao TFI.

Pekao TFI to najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce o jednej z naj­szer­szych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku oraz wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu programów emerytalnych. Pracownicze Plany Kapitałowe w Pekao TFI umożliwiają zwolnienie uczest­ników PPK z opłaty za zarządzanie do końca 2020 r.

Załącznik