Raport Banku Pekao S.A.: Co dalej po 30 latach transformacji?

Ostatnie trzy dekady to dla polskiej gospodarki sukces – uważają autorzy raportu „Polska gospodarka i wyzwania na najbliższe dekady”, przygotowanego przez Bank Pekao. Ich zda­niem, by dalej rozwijać się w oczekiwanym tempie, Polska powinna skupić się m.in. na zwięk­sze­niu efektywności i lepszym wykorzystywaniu dostępnych zasobów pracy. Raport został zap­re­zen­to­wa­ny podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, którego Bank Pekao jest partnerem.

Polska gospodarka w ostatnich 30 latach charakteryzowała się bardzo silnym wzrostem gos­pod­ar­czym (średnio ponad 4 proc. rocznie), który niemal potroił PKB na mieszkańca, znacząco poprawiając jakość życia Polaków. Okres ten to także otwarcie na wymianę handlową ze światem, poprawa kon­ku­ren­cyj­noś­ci firm krajowych oraz silny napływ inwestycji zagranicznych, które przyniosły prawie dwu­dzies­tok­rot­ny wzrost wolumenu eksportu – wynika z raportu „Polska gospodarka i wyzwania na naj­bliż­sze dekady”, który Bank Pekao zaprezentował podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Załącznik