Odbiorcy energii pod ochroną

Gwałtowny wzrost cen energii nie uderzy w polskich konsumentów. Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej polskie rodziny nie odczują skutków kry-zysu energetycznego. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach jest objęty rządową ochroną, i nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów, dzięki czemu w 2023 r. będziemy płacić za energię elektryczną po cenie z roku 2022. Mamy czas do 30 czerwca.

Przypominamy, że takie zaświadczenia powinny złożyć elektronicznie, bądź wysyłając je w tradycyjnym liście, uprawnione grupy odbiorców energii, tj.: rolnicy, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Określone limity zużycia energii w domu

Klienci zapłacą mniej, o ile zmieszczą się w ciągu całego roku w odpowiednich limitach zużycia energii. Limity te dotyczą rocznego zużycia energii elektrycznej w konkretnym punkcie poboru energii (PPE) i wynoszą, w zależności od odbiorcy, 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogro-dzie działkowym. Co istotne, Rządowa Tarcza Solidarnościowa będzie miała zastosowanie wówczas, gdy prąd zużywany jest na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza, oraz admini-stracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce zostały objęte Rządową Tarczą Solidarnościową, na mocy której każde otrzymało limit 2000 kWh w cenie obowiązującej w 2022 r. Podwyższone limity zużycia energii przewidziano dla kilku grup odbiorców.

2600 kWh dla odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie, lub z osobą poniżej 16. roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności, których limit zużycia energii wy-nosi do 2600 kWh rocznie

3000 kWh dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

2000 kWh przysługuje również osobom uprawnionym w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, gdy budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb miesz-kaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

Tańszy prąd przewidziano również dla użytkowników popularnych ogródków działkowych. Tu obowiązuje limit zużycia liczony w ramach iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym: w przypadku zakupu energii elektrycznej na potrzeby zużycia w altanach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność go-spodarcza, oraz dla administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru.

Każdy, kto uprawniony jest do zwiększonego limitu zużycia (2600 kWh lub 3000 kWh, lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym), musi złożyć do swojego sprzedawcy energii odpowiednie oświadczenia. Termin to 30 czerwca 2023 r. Jego przekroczenie oznacza, że odbiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwiększo-nych limitów, a cena energii za 2022 r. będzie obowiązywała tylko do zużycia 2000 kWh.

W domowym budżecie pozostanie co najmniej 2 tys. zł

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej każda rodzina zyska od ok. 2 tys. Zrób OK. 3 tys. zł, których nie będzie musiała wydać na rachunki za prąd. A jeśli zużyjemy więcej energii ponad przyznany nam w 2023 r. limit, dzięki dodatkowemu mechanizmowi ceny maksymalnej nadal nie zapłacimy ceny rynkowej za kWh. Niezależnie od obowią-zujących stawek i podwyżek, na rachunku ze zużytą energią w 2023 r. ponad przyznany nam limit zobaczymy cenę 69 gr za 1 kWh.

Oszczędni odbiorcy mogą liczyć na dodatkowy bonus w 2024 r. Ci, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. energii w porównaniu do okresu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., otrzymają dodatkowe 10 proc. upustu w 2024 r.

Rozwiązania solidarnie wprowadzone przez rząd i krajowe spółki energetyczne zapewniają stałe wsparcie Polaków w trudnym okresie destabilizacji wywołanej agresywną po-lityką Rosji. Ceny energii osiągnęły, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, rekordowe poziomy wskutek wzrostu kosztów węgla i gazu oraz uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie EU ETS. Jednocześnie wzrost cen energii pogłębiła agresywna polityka Rosji zawyżania cen gazu i innych surowców energetycznych odbiorcom z Europy, którzy spro-wadzali te nośniki energii w większości właśnie z tego kraju.

Materiał powstał we współpracy z