Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

OGŁOSZENIE

WOJEWODA PODLASKI

ogłasza konkurs na stanowisko

PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,

3) posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej,

2) życiorys i list motywacyjny,

3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym,

6) oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 2399 z późn. zm.).

Oferty należy składać do Wojewody Podlaskiego w terminie do dnia 06 maja 2022 r.: 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego / BOiK, pok. 41” oraz danymi zwrotnymi (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail),

osobiście w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku / Biuro Organizacji i Kadr, ul. Mickiewicza 3, pok. 41 lub za pośrednictwem poczty na ww. adres.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data dostarczenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.

O szczegółach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WOJEWODA PODLASKI

/-/ Bohdan Paszkowski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administratorem danych osób składających oferty jest Wojewoda Podlaski, adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z prowadzonym postępowaniem konkursowym oraz archiwizacji dokumentów
    po przeprowadzeniu tego postępowania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na   stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 113, poz. 989) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO.

5. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym odbiorcom. (Uwaga: organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe kandydata w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

8. Kandydat ma prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

sprostowania swoich danych osobowych;

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych kandydata musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).

9. Jeżeli kandydat uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest nieprawidłowe, ma on prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do konkursu jest dobrowolne, jednak bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w konkursie nie będzie możliwy.

11. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

12. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

13. Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Wojewodę, w tym profilowaniu.