Olejowe kompetencje LOTOSU

fot. mat. pras. (2)
fot. mat. pras. (2)

Petrochemia \ Realizacja Projektu HBO spójna ze strategią koncernu na lata 2017–2022

Trwa proces budowy koncernu multienergetycznego, którego częścią ma być Grupa LOTOS. W Gdańsku powstanie m.in. centrum kompetencyjne, związane z produkcją olejów bazowych i środków smarnych. Inwestycja, dzięki której rafineria w Gdańsku już w 2025 r. będzie produkować wysokiej jakości bazowe oleje smarowe, wchodzi w fazę realizacji. 28 września br. LOTOS zawarł umowę na budowę Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO).

Realizacja Projektu HBO pozwoli skutecznie konkurować z bazami olejowymi importowanymi w Europie oraz wypełnić niszę rynkową. Ponadto lokalizacja naszej rafinerii umożliwia efektywną logistykę drogą morską i lądową – mówi Jarosław Wróbel, prezes zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Głównym wykonawcą projektu została firma KT – Kinetics Technology S.p.A., z którą gdański koncern współpracował podczas Projektu EFRA. W zakres inwestycji wchodzą m.in. budowa instalacji hydrokrakingu, wykorzystującej procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, parków zbiorników wsadu i produktów instalacji, rurociągów międzyobiektowych i stacji zasilania elektrycznego. Ponadto planowane są adaptacja i modernizacja obiektów już istniejących na terenie rafinerii w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami. Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Inwestycja gotowa już w 2025 r. Projekt HBO nie będzie przedmiotem dezinwestycji w ramach realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską w związku ze zgodą na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą LOTOS. Przyjęty harmonogram zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów w pierwszej połowie 2025 r.

– Realizacja Projektu HBO pozwoli skutecznie konkurować z bazami olejowymi importowanymi w Europie oraz wypełnić niszę rynkową. Ponadto lokalizacja naszej rafinerii umożliwia efektywną logistykę drogą morską i lądową. Wdrożenie produkcji wysokiej jakości olejów grupy II zapewni stabilną i konkurencyjną bazę dla produkcji środków gotowych, także po przewidywanej reorganizacji przemysłu naftowego – mówi Jarosław Wróbel, prezes zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji. Nowe, wysokomarżowe produkty Celem Projektu HBO jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Inwestycja jest odpowiedzią na wyzwania, jakie pojawiają się przed rafineriami skupionymi na produkcji paliw motorowych. Produkcja baz olejowych zwiększy łańcuch wartości całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Realizacja Projektu HBO jest spójna ze strategią koncernu na lata 2017–2022.

– Grupa LOTOS jest obecna na rynku olejów bazowych od wielu lat. Projekt HBO to więc niejako powrót do korzeni oraz jednocześnie najlepszy sposób dywersyfikacji portfolio w kierunku nowych produktów niepaliwowych. Wysokiej jakości bazy olejowe umożliwią nam produkcję środków smarnych oraz olejów, które będziemy sukcesywnie lokowali na rynku po jak najbardziej atrakcyjnych cenach – podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS. Oleje bazowe grupy II Surowcem nowej instalacji będą destylaty ze zbudowanej w ramach Projektu EFRA instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu, która umożliwiła rozfrakcjonowanie tego półproduktu na destylaty próżniowe, odpowiednie dla produkcji olejów bazowych. Sercem Projektu HBO będzie instalacja katalitycznego odparafinowania i uwodornienia, wykorzystująca procesy wodorowe stosowane na instalacjach hydrokrakingowych. Obecna produkcja LOTOSU to w przeważającej części oleje bazowe grupy I, których produkcja opiera się na technologiach rozpuszczalnikowych. Zmiana technologii pozwoli na eliminację rozpuszczalników (np. furfurolu czy Di-Me) uciążliwych m.in. dla środowiska. Rozwiązanie polegające na wprowadzaniu nowych baz olejowych grupy II przełoży się na wzmocnienie koncernu nie tylko na rynku polskim, lecz także na rynkach zagranicznych. Rozpoczęcie eksploatacji nowej instalacji hydrokrakingu spowoduje podniesienie konkurencyjności LOTOSU w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych, stwarzając możliwość wprowadzenia na rynek olejów bazowych grupy II, w tym oleju bazowego typu Brightstock. Szacuje się, że poziom produkcji olejów przemysłowych wzrośnie z 30 proc. całości produkcji olejowej w poprzednich latach i osiągnie przewidywany poziom 50–60 proc. do końca tej dekady. Jednym z dodatkowych czynników wpływających na zwiększone zużycie olejów przemysłowych o wysokiej jakości, w tym ciężkich baz olejowych, są przewidywane nowe, duże inwestycje związane z tzw. zieloną energią.

Artykuł sponsorowany