Petrochemia\Strategiczna inwestycja Grupy Azoty

Budowa fabryki polimerów w Policach na finiszu Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka celowa Grupy Azoty, kończy budowę nowej fabryki w Policach koło Szczecina, która będzie produkować jeden z najważniejszych polimerów – polipropylen oraz jego kopolimery. Projekt Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle petrochemicznym. Inwestycja umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także wzmocni pozycję konkurencyjną Polski na europejskim rynku producentów tworzyw sztucznych.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów, jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. W zakres projektu wchodzi również gazoport – terminal przeładunkowo-magazynowy, zapewniający możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców. – To strategiczna inwestycja dla polskiego przemysłu petrochemicznego. Projekt Polimery Police zgodnie z założeniami inwestycyjnymi stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego i europejskiego na polipropylen. Polska od wielu lat jest importerem netto polipropylenu, dlatego znacząca część wolumenu produktów Grupy Azoty Polyolefins S.A. będzie kierowana do krajowych odbiorców – podkreśla Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Wszechstronne zastosowanie polimerów

Znaczenie projektu Polimery Police dla polskiej gospodarki wynika m.in. z właściwości produktów, które będą wytwarzane w nowej fabryce. Polimery to bezsprzecznie jedne z najbardziej udanych i użytecznych materiałów znanych człowiekowi. Otaczają nas wszędzie i trudno byłoby bez nich żyć. Z polimerów wykonane są m.in. ubrania i włókna techniczne, zderzaki samochodowe, rurociągi, elementy konstrukcyjne, urządzenia elektroniczne i elektryczne, artykuły higieniczne, meble, opony, farby, kleje, zabawki i przedmioty codziennego użytku, ekologiczne opakowania, takie jak nakrętki do butelek, a także trwałe implanty chirurgiczne ratujące zdrowie i życie ludzkie. I co ważne, polipropylen i jego odmiany są bezpieczne dla zdrowia i środowiska, łatwo poddają się recyklingowi. Polska gospodarka zużywa obecnie ponad 900 tys. ton polipropylenu rocznie, z czego aż 75 proc. tej ilości pochodzi z importu. A zapotrzebowanie na polipropylen stale rośnie, niekiedy w sposób gwałtowny. Tak było po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy zanotowano skokowy wzrost zapotrzebowania na polipropylen, z którego wykonuje się maseczki higieniczne. Wskutek pandemii zostały naruszone globalne łańcuchy dostaw, co pokazało, że w Polsce może tego materiału zabraknąć. – Ta sytuacja potwierdziła znaczenie własnej produkcji. Będziemy oferować produkt o znaczeniu strategicznym, potrzebny właściwie w każdej branży gospodarki – wskazał Andrzej Niewiński, prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.. Budowa kompleksu Polimery Police prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W maju 2019 r. Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację inwestycji z koreańskim partnerem Hyundai Engineering Company Ltd. Przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy nastąpiło w styczniu 2020 r. – Na koniec września 2022 r. postęp rzeczowy w realizacji projektu wyniósł ponad 97 proc. Wszystkie najważniejsze urządzenia zostały dostarczone i zamontowane. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem zakończenie testów integralności planowane jest na koniec sierpnia 2023 r. Zakończenie tych testów odpowiada dacie gotowości do uruchomienia instalacji do pracy komercyjnej. Rozpoczęcie produkcji planowane jest jednak już na etapie rozruchu instalacji, co planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. – poinformował prezes Andrzej Niewiński.

W zgodzie z rygorystycznymi normami środowiskowymi

W związku z realizacją inwestycji Polimery Police przeprowadzono dwukrotnie pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko, obejmującą sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z interesariuszami zewnętrznymi. Pierwsze postępowanie dotyczyło instalacji PDH (odwodnienia propanu do propylenu), następnie po rozszerzeniu projektu o instalację polipropylenową przeprowadzono drugie postępowanie w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Dwukrotnie sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko obejmował m.in. inwentaryzację przyrodniczą, w ramach której wykonano m.in. monitoring radarowy przelotu ptaków oraz inne badania środowiskowe obejmujące faunę i florę oraz wpływ na obszary Natura 2000. Po przeprowadzeniu pierwszej procedury oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał we wrześniu 2017 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Po przeprowadzeniu drugiej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla zwiększonego zakresu inwestycji w styczniu 2019 r. wydano zmienioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzonego przedsięwzięcia. Ta decyzja środowiskowa stała się ostateczna z dniem 4 marca 2019 r. Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzona w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dokumentacja pozwoliła wystarczająco ocenić wpływ na środowisko, a przedstawione w raporcie rozwiązania techniczno-technologiczne i warunki realizacji inwestycji zabezpieczają środowisko przed oddziaływaniami ze strony przedsięwzięcia. Obecnie Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego (IPPC), które określi warunki korzystania ze środowiska podczas eksploatacji instalacji m.in. w zakresie monitorowania emisji, wytwarzania odpadów i sprawozdawczości środowiskowej. Pozwoleniem zintegrowanym objęte zostaną wszystkie instalacje Grupy Azoty Polyolefins S.A. Ponadto spółka jest w trakcie przygotowywania wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, które określi warunki monitorowania emisji CO2 i pozwoli ubiegać się o bezpłatne uprawnienia w ramach funkcjonującego systemu handlu emisjami (ETS).

Z wykorzystaniem najnowszych technologii

W odniesieniu do procesów technologicznych projekt Polimery Police obejmuje swoim zakresem zintegrowany kompleks petrochemiczny, którego sercem produkcyjnym są dwie instalacje przemysłowe bazujące na najnowocześniejszych amerykańskich technologiach, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Instalacja PDH opiera się na zastosowaniu technologii Oleflex firmy UOP. Licencja nabyta przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. pozwala na otrzymywanie propylenu o jakości polimerowej w ilości wynoszącej ok. 430 tys. ton produktu rocznie. Zastosowane w instalacjach najnowocześniejsze technologie zapewniają m.in. niskie zużycie surowców oraz niskie zużycie energii.