PKO Bank Polski wspiera zieloną transformację

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego konsekwentnie realizuje politykę finansowania odnawialnych źródeł energii (OZE) i zwiększania zaangażowania w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego.

Największy polski bank stara się też ograniczać negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. PKO Bank Polski w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG, czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych.
PKO Bank Polski w 2020 roku uruchomił projekt ESG, którego celem jest m.in. monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko. Efektem podjętych działań było ograniczenie emisji CO2 generowanej przez działalność operacyjną grupy o 32 proc. (w stosunku do 2019 roku). W tym czasie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc, wyraź-nie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. W 2019 roku na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, podczas gdy w 2020 roku było to już niespełna 7,5 kg CO2. Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji działalności grupy, która umożliwiła szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego. Na spadek emisji w dużym stopniu wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych. W ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pomogły też projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. 
PKO Bank Polski w lipcu 2021 roku przyjął cele niefinansowe w obszarze ESG. Dążąc do ich realizacji, skupia się m.in. na zwiększaniu zielonego finansowania oraz ograniczeniu finansowania sektorów wysokoemisyjnych.  Jednym z podjętych przez bank zobowiązań jest utrzymanie wzrostu zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. r/r oraz utrzymanie relacji zielonego finansowania do finansowania wysokoemisyjnego na poziomie co najmniej trzykrotnie wyższym. W 2021 r. PKO Bank Polski zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. r/r, a udział zielonego finansowania w sumie bilansowej banku był 3,5 krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego. Bankowe zaangażowanie w finansowanie sektorów wyso-koemisyjnych na koniec 2021 roku wynosiło 0,37 proc. sumy bilansowej, a w finansowanie zielone 1,3 proc.
Bank rozpoczął także uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych. Wdrożył system mapowania klientów, który umożliwia najpierw szybką wstępną analizę ryzyk ESG, a następnie dogłębne rozpoznanie ryzyk środowiskowych, wynikających z działalności poszczególnych klientów. Rezultaty oceny ryzyk ESG znajdują odzwierciedlenie w materiałach kredytowych i mają wpływ na warunki podjętej decyzji kredytowej. System pozwala wskazywać projekty niespełniające coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych. Dzięki temu bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów, równocześnie poprawiając jakość portfela kre-dytowego, gdyż nierozpoznane w porę ryzyko ESG klienta może stać się ryzykiem kredytowym banku.


Finansowanie rozwoju OZE

W 2020 roku bank wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, która wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności. Celem tej polityki jest sukcesywne zwiększanie udziału grupy w finansowaniu OZE. Polityka określa preferowane kierunki roz-woju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków. 
Poza udzielaniem kredytów na rozwój OZE (bilateralnych oraz w konsorcjach z innymi bankami), PKO Bank Polski będzie angażował się także kapitałowo w tego typu projekty. W tym celu na początku 2021 roku PKO TFI we współpracy z bankiem uruchomił nowy fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN. Polityka inwestycyjna funduszu przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działal-ności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych, zlokalizowanych na terenie Polski. Zaktualizowana w 2020 roku polityka kredy-towa banku dla sektora energii wysokoemisyjnej zaostrzyła kryteria finansowania oraz objęła szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym działających w branżach okołowęglowych. Zakłada też brak nowych zaangażo-wań w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. 
PKO Bank Polski oferuje także coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska. W swojej ofercie ma m.in. kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszka-niowych czy Ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym bank oferuje z kolei gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą posłużyć do zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne. Także spółki grupy swoją ofertą wspierają ochronę środowiska. PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym oferują „zieloną hipotekę”, gdzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”. PKO Leasing oferuje przedsiębiorcom leasing lub dedykowaną pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych, współpracując ze sprawdzonymi dostawcami, którzy dają gwarancję jakości insta-lowanych paneli. Pod koniec 2021 roku PKO Leasing wspólnie z Masterlease przystąpili do programu „Mój elektryk”. Działanie to było jednym z założeń strategii Grupy PKO Leasing w obszarze rozwoju zielonej transformacji. Od początku funkcjonowania w programie „Mój elektryk” priorytetem Grupy PKO Leasing jest eksperckość, stąd tak duży nacisk na komplek-sowe i profesjonalne wsparcie udzielane klientom przez wyspecjalizowanych doradców na etapie wypełniania wniosków. PKO Leasing i Masterlease wspierają klientów biznesowych w uzyskaniu dopłat do leasingu i wynajmu pojazdów zeroemisyjnych. Masterlease dodatkowo oferuje pomoc w uzyskaniu dotacji klientom indywidualnym. Dopłata uzyskana w ramach programu „Mój elektryk” przeznaczona jest na pokrycie opłaty wstępnej w leasingu i wynajmie długoterminowym aut elektrycznych.
 Z kolei PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusz „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” inwestujący w akcje spółek na całym świecie, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne. Grupa jest również aktywna w zakresie pozyskiwania „zielonego” finansowania z rynku. PKO Bank Hipoteczny w 2019 roku jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce wyemitował zielone listy zastawne. 
Ponad miliard złotych na „zielone projekty”
W 2021 roku Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Większość projektów z segmentu OZE dotyczyło projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.
W lutym ubiegłym roku bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln zł (105 mln euro) na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, nieza-leżnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW. Z kolei w marcu ubiegłego roku PKO Bank Polski znalazł się w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu inwestycyjnego o wartości 138 mln zł spółce PAK PCE Fotowoltaika, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Kredyt sfinansował budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp. 
Inwestycja realizowana na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego to jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, a jednocześnie jedna z kilku w Polsce finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA. – Cieszymy się z możliwości wspierania PAK PCE Fotowoltaika w tym projekcie. Konsekwentnie realizujemy politykę finansowania OZE i zwiększamy nasze zaangażowanie w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego. Jestem przekonana, że inwestycja realizowana przez PAK PCE Fotowoltaika przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym kraju – podkreśla Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów PKO Banku Polskiego. 


Wsparcie projektów energetyki wiatrowej 
W grudniu 2021 roku bank podpisał z firmą z grupy VSB umowę na finansowanie projektu Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal w powiecie kępińskim. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 11 turbin wia-trowych o łącznej mocy 42,6 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na 2023 rok. Kwota finansowania to 228,6 mln złotych. – Projekt Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal doskonale wpisuje się w naszą politykę wspierania ochrony środowiska naturalnego, zapobiegania globalnym zmianom klimatu oraz transformacji gospodarki Polski w stronę zero emisyjności – wskazuje Marcin Majewski, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Banku Polskiego. 
Pozwolenie na budowę Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal zostało wydane pod koniec 2019 roku, a następnie oferta farmy została zaakceptowana na aukcji OZE w 2020 roku. Farma wiatrowa będzie mogła dostarczać wytwarzaną w sposób przyjazny dla środowiska i niedrogą energię elektryczną, wystarczającą do zaspokojenia średniego zużycia energii około 36 tys. gospodarstw domowych. 
Również w grudniu 2021 roku PKO Bank Polski w ramach konsorcjum banków podpisał z firmą z grupy Polenergia umowę na finansowanie projektu Farmy Wiatrowej Grabowo. W jego ramach zainstalowanych zostanie 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 MW. Uruchomienie farmy jest planowane na IV kwartał 2023 rok. Kwota finansowania to 216 mln złotych, w tym udział PKO Bank Polskiego to 72 mln złotych.


Konsorcjum banków wesprze budowę elektrowni słonecznych 

W lutym bieżącego roku PKO Bank Polski poinformował o przystąpieniu do konsorcjum banków, które sfinansują portfel elektrowni słonecznych Grupy R.Power – największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Finansowanie o wartości 864 mln zł zostanie przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp, które wygrały ubiegło-roczne aukcje OZE. 
W ubiegłym roku Grupa R.Power oddała do użytkowania portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 175 MWp. W okresie najbliższych kilkunastu miesięcy łączny wolumen mocy, który R.Power planuje zrealizować, będzie ponad dwukrotnie wyższy. Ponadto w ramach aukcji OZE
R.Power zabezpieczyła w zeszłym roku prawa do sprzedaży energii z portfeli projektów o łącznej mocy ponad 400 MWp. Łącznie w Polsce firma rozwija portfolio projektów o mocy ponad 6 GWp, co czyni ją największym podmiotem sektora fotowoltaicznego w kraju. Projekty, których dotyczy umowa, zlokalizowane są na terenie całej Polski. Komercjalizacja finansowanych projektów została częściowo zabezpieczona poprzez umowę PPA oraz poprzez 15-letnie kontrakty różnicowe, zapewniające gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej.


Rosnące zainteresowanie „zielonymi projektami” 
Eksperci przewidują, że zainteresowanie finansowaniem zielonych projektów będzie rosło, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę szacowane gigantyczne nakłady inwestycyjne, jakie sektor będzie musiał ponieść w związku z transformacją energetyczną. Według prognoz PKO Banku Polskiego w dalszym ciągu rozwijać się będzie wielkoskalowa fotowoltaika, finalizować się będą ostatnie projekty wiatrowe sprzed kilku lat. 
Jeszcze 2 lata temu banki zainteresowane były głównie finansowaniem projektów, które uzyskały wsparcie aukcyjne. Obecnie – w związku z wyższymi cenami energii, spadkiem nakładów inwestycyjnych na 1MW oraz coraz większą popularnością długoterminowych umów PPA – obserwujemy większą popularność mieszanych struktur finansowych. Dobre jakościowo projekty rozwijane przez doświadczonych sponsorów mogą również ubiegać się o finansowanie projektów opartych na ryzyku rynkowym. W związku z rozpoczęciem prac i udzieleniem wsparcia dla farm wiatrowych na morzu eksperci przewidują w 2022 roku rozpo-częcie prac nad finansowaniem tych projektów. Jest to jednak stosunkowo nowy temat na polskim rynku bankowym i na pewno będzie wymagał wypracowania rozwiązań i struktur finansowych, które pozwolą bankom na zaangażowanie istotnych środków w ich budowę. Z kolei spodziewana nowelizacja ustawy odległościowej (m.in. dotyczącej modyfikacji zasady 10 H – minimalnej odległości turbin wiatrowych) po-winna mieć również pozytywny wpływ na liczbę potencjalnych projektów do realizacji przez inwestorów i w konsekwencji do sfinansowania przez banki, choć – z uwagi na dość długi i skomplikowany proces rozwoju takich projektów – dopiero w latach późniejszych. 
Trudno natomiast wiarygodnie prognozować, w jakim stopniu na procesie transformacji energetycznej odbije się niestabilna sytuacja międzynarodowa. Według analizy przygotowanej przez Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego wojna w Ukrainie może w krótkiej perspektywie wpłynąć na tempo dekarbonizacji sektora energetycznego. W opinii ban-kowych ekspertów odejście od importu węgla i gazu z Rosji jest realne w perspektywie kilku miesięcy, ale będzie się wiązać z wyższymi cenami surowców dla energetyki. Dlatego w średnim i długim terminie konieczne jest co najmniej utrzymanie, a najlepiej przyspieszenie dotychczasowego tempa transformacji energetycznej w stronę źródeł odnawialnych.     

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PKO BANKIEM POLSKIM