Regulamin komentowania

Regulamin komentowania w Serwisie gpcodziennie.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie gpcodziennie.pl";
 2. FORUM SA – FORUM S.A ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa, NIP 7010307666 wydawca Gazety Polskiej Codziennie
 3. Serwis gpcodziennie.pl - serwis internetowy będący elektronicznym wydaniem Gazety Polskiej Codziennie oraz umożliwiający komentowanie treści

§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie gpcodziennie.pl oraz w innych serwisach FORUM S.A. poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Serwisu gpcodziennie.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie gpcodziennie.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis gpcodziennie.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
 4. Serwis gpcodziennie.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. FORUM S.A. nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach gpcodziennie.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie gpcodziennie.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
  • przekazów reklamowych
  • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 7. Umieszczanie na stronach Serwisu gpcodziennie.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez FORUM S.A. użytkowników, na określonych stronach serwisu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 9. FORUM S.A. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie gpcodziennie.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie gpcodziennie.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu gpcodziennie.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 12. Komentujący w Serwisie gpcodziennie.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez FORUM S.A. w wybranej przez FORUM S.A. formie.
 13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu gpcodziennie.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gpcodziennie.pl, lub listownie na adres: FORUM S.A ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa.
 14. FORUM S.A. będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 15. FORUM S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.gpcodziennie.pl.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013.