Relacje Inwestorskie

Informacja o dojściu oferty publicznej Akcji serii L do skutku i dokonanym przydziale Akcji serii L

Zarząd spółki Forum Spółka Akcyjna informuje niniejszym, iż mocą stosownej uchwały Zarządu Spółki, w dniu 15 lipca 2016 roku dokonał przydziału Akcji zwykłych na okaziciela serii L, emitowanych na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2016 roku.

Zgodnie z treścią wskazanej uchwały Zarząd spółki Forum Spółka Akcyjna dokonał na rzecz 31 subskrybentów przydziału 1.459 sztuk Akcji serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z łącznej liczby oferowanych 3.500 Akcji serii L, które zostały objęte za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 60,00 zł i prawidłowo opłacone w łącznej kwocie 87.540,00 zł.

Oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela serii L Forum S.A. trwała od 13 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. W okresie trwania zapisów przyjęto łącznie prawidłowe zapisy na 1.459 sztuk Akcji serii L. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że oferta publiczna (emisja) Akcji serii L doszła do skutku.

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w siedzibie Spółki. W związku z faktem, iż warunki emisji Akcji serii L przewidywały możliwość składania zapisów drogą korespondencyjną, Spółka listownie poinformowała subskrybentów o liczbie przyznanych każdemu z nich Akcji.

Reprezentacja

Zarząd: Pani Beata Dróżdż - Prezes Za­rzą­du
Reprezentacja: każdy członek zarządu sa­mo­dziel­nie

Spółka wpisana do Re­jes­tru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­jes­tru Są­do­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­n­owy dla m.st. War­sza­wy Wy­dział XII Gos­po­dar­czy Kra­jo­we­go Re­jest­ru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000393721, NIP: 7010307666, REGON: 143185129, ka­pi­tał zak­ła­do­wy 994090,00 zło­tych, ka­pi­tał wpła­cony 994090,00 zło­tych.

Działalność

„Gazeta Polska Codziennie” to społeczno–po­li­tycz­ny, pra­wi­co­wy dziennik o za­się­gu ogól­no­pol­skim wy­da­wa­ny od 9 wrześ­nia 2011 roku przez spółkę Forum SA. Te­ma­ty­ką pis­ma jest bie­żą­ca re­lac­ja wydarzeń po­li­tycz­nych, gos­po­dar­czych i spo­łecz­nych w kraju i za granicą.

Oprócz wydawania dziennika spółka ak­tyw­nie bie­rze udział w de­ba­cie spo­łecz­nej po­przez swoją obec­ność na naj­więk­szych wy­da­rze­niach gos­po­dar­czych w Pol­sce. Dużym suk­ce­sem spół­ki jest coroczna or­ga­ni­zac­ja i pro­moc­ja konkursu „Polskiego Przed­się­bior­cy Gazety Polskiej Codziennie”, który ma za za­da­nie wy­ło­nić naj­lep­szych pol­skich przed­się­bior­ców, po­ka­zać tych naj­bar­dziej po­mys­ło­wych i innowa­cyj­nych, nag­ro­dzić fi­lan­tro­pów, wska­zać ma­łych i śred­nich przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go biz­ne­su z po­ten­cja­łem na awans do grona wiel­kich. Wy­da­rze­nie ma is­tot­ny wpływ na pro­moc­ję pat­rio­tyz­mu gos­po­dar­cze­go poprzez zwró­ce­nie uwagi na eksporterów pro­duk­tów z ety­kie­tą „Made in Poland”.

Spółka Forum jest również organizatorem i uczest­ni­kiem licz­nych de­bat gospodarczych.

Oficjalna strona dziennika znajduje się pod adresem www.gpcodziennie.pl, gdzie dos­tęp­ne są ma­ter­ia­ły archiwalne.

Komunikacja z akcjonariuszami