Relacje Inwestorskie


Informacja o dojściu oferty publicznej Akcji serii L do skutku i dokonanym przydziale Akcji serii L


Zarząd spółki Forum Spółka Akcyjna informuje niniejszym, iż mocą stosownej uchwały Zarządu Spółki, w dniu 15 lipca 2016 roku dokonał przydziału Akcji zwykłych na okaziciela serii L, emitowanych na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2016 roku.

Zgodnie z treścią wskazanej uchwały Zarząd spółki Forum Spółka Akcyjna dokonał na rzecz 31 subskrybentów przydziału 1.459 sztuk Akcji serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda, z łącznej liczby oferowanych 3.500 Akcji serii L, które zostały objęte za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 60,00 zł i prawidłowo opłacone w łącznej kwocie 87.540,00 zł.

Oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela serii L Forum S.A. trwała od 13 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. W okresie trwania zapisów przyjęto łącznie prawidłowe zapisy na 1.459 sztuk Akcji serii L. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że oferta publiczna (emisja) Akcji serii L doszła do skutku.

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w siedzibie Spółki. W związku z faktem, iż warunki emisji Akcji serii L przewidywały możliwość składania zapisów drogą korespondencyjną, Spółka listownie poinformowała subskrybentów o liczbie przyznanych każdemu z nich Akcji.