Szkolnictwo ze znakiem jakości

Utworzenie branżowych centrów umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego, to pierwszy krok w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa. Istotną funkcją BCU będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0. Już na przełomie sierpnia i września zostaną podpisane umowy na realizację działań wojewódzkich zespołów koordynacji, które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować do-radztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i ideę uczenia się przez całe życie.

    BCU to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, łączące szkoły, uczelnie i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Centra są nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele edukacji. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią ist-niejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.

– Branżowe centra umiejętności będą impulsem do dynamicznego rozwoju wielu branż – od florystyki po mechatronikę. Dzięki centrom i bezpośredniej komunikacji pomiędzy organizacjami branżowymi, biznesem a instytucjami edukacyjnymi możliwe będzie reagowanie w procesie kształcenia na potrzeby rynku

– mówi Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Jak podkreśla minister Machałek, szkolnictwo branżowe w Polsce dynamicznie się rozwija. Już blisko 60 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych realizuje kształcenie zawo-dowe. To wyraźny znak, że młodzież jest coraz bardziej zainteresowana wyborem tej ścieżki kariery.

Kolejnym etapem reformy będzie podpisane umowy z wnioskodawcami na realizację działań związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich zespołów koordynacji.

WZK połączą podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wy-pracowywać strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności technicznych, a także doradztwa zawodowego zarówno dla dzieci, mło-dzieży, jak i osób dorosłych

– tłumaczy wiceminister edukacji i nauki.

Przykładowe działania będą obejmowały w szczególności przygotowanie analiz, badań, raportów przez wojewódzkie zespoły koordynacji w zakresie: percepcji kształcenia za-wodowego, systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach, doradztwa metodycznego w szkołach, usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w rozwój edukacji i kształcenia zawodowego.