Strefy wspierają szkolnictwo zawodowe

numer 1684 - 27.03.2017Gospodarka

CYKL EKONOMICZNY część 6

 

 

Gospodarczy przegląd Polski

 

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W POLSCE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Zarządzający specjalnymi   strefami  ekonomicznymi  aktywnie włączają  się w rozwój systemu kształcenia zawodowego w Polsce.

Jednym z najważniejszych czynników przyciągających inwestorów do Polski jest kapitał  ludzki. Inwestorzy  dostrzegają  dobre wykształcenie Polaków a także chęć do zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Zwracają  także uwagę na umiejętność szybkiego uczenia się języków obcych.  Z drugiej strony, ostatnio coraz częściej słyszy się opinie, że brakuje ludzi do pracy, a zwłaszcza pracowników o takich umiejętnościach zawodowych, na które jest zapotrzebowanie. Dotyczy to także specjalnych stref ekonomicznych. Nic więc dziwnego, że zarządzający strefami sami zaczęli dbać o wykształcenie pracowników.  

Dużą wagę do rozwoju szkolnictwa zawodowego przywiązuje Agencja Rozwoju Przemysłu SA zarządzająca najstarszą polską strefą Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu to najnowocześniejszy ośrodek szkolenia zawodowego młodzieży i dorosłych, funkcjonujący w strukturze Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Znajdują się tam nowoczesne laboratoria z wyposażeniem dydaktycznym, które zostało zorientowane głównie na zawody mechaniczne, lotnicze, mechatroniczne, elektrotechniczne, elektroniczne oraz informatyczne. W tych kierunkach organizowane jest kształcenie praktyczne młodzieży w systemie szkolnym oraz osób dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów dokształcających. W centrum organizowane są spotkania z uczniami szkół technicznych, przybliżające działalność strefy i oczekiwania przyszłych pracodawców. We współpracy z inwestorami strefowymi powołano klasy patronackie m.in.  w ZSZ w Leżajsku, Krośnie, Mielcu. Dualne kształcenie zawodowe prowadzone jest przez Aeskulap Chifa Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

Przy drugiej z zarządzanych przez ARP stref – TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w 2015 r. został powołany Klaster Edukacji Zawodowej. Jego członkami są przedstawiciele samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz szkół zawodowych i uczelni. Tarnobrzeski oddział w ramach klastra współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu, z którą co roku konsultuje tworzenie nowych kierunków o profilu praktycznym. Zainicjował również powstanie klas patronackich dla przedsiębiorców m.in. dla firmy Seron w Stalowej Woli, a także utworzenie klasy patronackiej wraz z utworzeniem nowego kierunku: technik technologii szkła dla firm Pilkington i Scholglass. Blisko współpracuje również z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, zespołami szkół w Nowej Dębie i Gorzycach oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Oddziały Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Mielcu i Tarnobrzegu współorganizują też festiwale, konkursy, konferencje czy targi edukacyjne, których celem jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania nauką i techniką.

Współpraca z MEN

  Podobne działania jak w strefach tarnobrzeskiej czy  mieleckiej  podejmowane są również w innych polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Wsparciem dla tych inicjatyw jest przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowa polityka  oświatowa w zakresie szkolnictwa zawodowego, zakładająca m. in.  aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów.  – Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy. Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – mówiła do przedstawicieli SSE  Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, na konferencji zorganizowanej  w styczniu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

    Podczas tej  konferencji  przedstawiciele wszystkich zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego. – Podpisana deklaracja wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej w dotychczasowych działaniach, służących    lepszemu  przygotowaniu uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia – czytamy w komunikacie po spotkaniu.

Dualny system kształcenia

 Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia, który opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej, odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów u pracodawców – tak, aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. w ramach kształcenia dualnego.

  Według  Departamentu  Informacji i Promocji Ministerstwa  Edukacji Narodowej, fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów to istotny element działań. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie  sal edukacyjnych.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już działania, których celem  jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia. Rozwiązania te uwzględniają wprowadzenie zajęć realizujących treści z zakresu doradztwa zawodowego, jako jednej z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Elementy związane z doradztwem zawodowym realizowane będą w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Dodatkowo wśród działań zrealizowanych przez MEN w zakresie kształcenia zawodowego wymienić można także włączenie pracodawców w proces tworzenia podstaw programowych, w tym opracowanie nowych podstaw dla 54 zawodów. Istotna jest tu szczególnie współpraca z przedstawicielami partnerów społecznych, w tym pracodawców na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego 2016–2018”).

Priorytetem działań MEN-u w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Ważną rolę spełniać będą dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP). Istotne jest tworzenie warunków sprzyjających temu, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego mógł realizować u pracodawcy. Zadaniem CKP ma być realizacja kształcenia zawodowego, koordynacja doradztwa zawodowego, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz kształcenie osób dorosłych.
Autor: Andrzej Ratajczykreklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama