Polska będzie się promowała w Astanie

​WYSTAWA \ Wiceprezes PARP: Zaprezentujemy Polskę jako kraj aktywny na arenie międzynarodowej

numer 1736 - 30.05.2017Gospodarka

Prezentacja potencjału gospodarczego naszego kraju oraz wzmocnienie współpracy gospodarczej między firmami z Polski i Kazachstanu, a także całego regionu centralnej Azji – to główne cele udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie, która rozpocznie się 10 czerwca.

Wmyśl tematu przewodniego wystawy, którym jest „Energia przyszłości”, koncepcję polskiej obecności na Astana EXPO zbudowano na haśle „Creative people, smart energy”. – Zaprezentujemy Polskę jako kraj aktywny na arenie międzynarodowej, nowoczesny, o silnym potencjale pracowitych i wykształconych ludzi. Kraj, który jest przykładem wielkiego sukcesu transformacji gospodarczo-politycznej, w którym wdrażane są innowacyjne technologie i rozwiązania, a ludzie szanują swoją tradycję i historię – powiedziała Nina Dobrzyńska, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wystawa w Astanie jest szansą na promocję polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców na rynkach azjatyckich, a także nawiązanie dwustronnej współpracy. Kulminacyjnym punktem programu gospodarczego przygotowanego przez PARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju będzie Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Astanie 6 września. Do udziału w tym wydarzeniu, połączonym z giełdą kontaktów gospodarczych, zaproszeni są polscy przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem lub rozszerzeniem kontaktów gospodarczych z Kazachstanem. Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w centralnej Azji. Znaczenie tego kraju dla polskich firm wynika z jego strategicznego położenia (na szlaku prowadzącym z Chin do Europy), przynależności do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, chłonności rynku wewnętrznego oraz szerokiego programu inwestycji publicznych. Według szacunkowych danych resortu rozwoju, w ub.r. polski eksport do Kazachstanu osiągnął wartość 326 mln dol., natomiast import 538 mln dol. W Kazachstanie działa też wiele polskich firm, m.in. z sektora farmaceutycznego, chemicznego, elektromaszynowego.

Wystawa EXPO będzie okazją do pokazania, jak umiejętnie polskie firmy łączą tradycyjne rozwiązania energetyczne z nowoczesną myślą technologiczną i troską o środowisko naturalne. Trzy główne wątki, które będą przeplatały się w polskiej ekspozycji, to: rewitalizacja, zalesianie oraz czyste technologie węglowe. Na towarzyszących wystawie konferencjach branżowych prezentowane mają być polskie osiągnięcia naukowe w dziedzinie energetyki, w tym grafen i „bł?kitny w?giel?. Prezentowany b?dzie te? polski potencja? w?sektorze elektromobilno?ci. ? Polska b?dzie promowana podczas wystawy EXPO r?wnie? jako kierunek turystyczny. Uruchomienie bezpo?rednich po??cze? lotniczych pomi?dzy Warszaw? i?Astan? powinno si? przyczyni? do zwi?kszenia liczby kazachskich turyst?w odwiedzaj?cych nasz kraj ? poinformowa?a Monika Dyl?g-Saj?r, zast?pca komisarza generalnego sekcji polskiej Astana EXPO 2017.

ękitny węgiel”. Prezentowany będzie też polski potencjał w sektorze elektromobilności. – Polska będzie promowana podczas wystawy EXPO również jako kierunek turystyczny. Uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy Warszawą i Astaną powinno się przyczynić do zwiększenia liczby kazachskich turystów odwiedzających nasz kraj – poinformowała Monika Dyląg-Sajór, zastępca komisarza generalnego sekcji polskiej Astana EXPO 2017.

Polskiej obecności w Astanie towarzyszyć będzie bogaty program kulturalny, nie zabraknie też inicjatyw skierowanych do Polaków mieszkających w Kazachstanie. W ramach obchodów Dnia Polaków odbędzie się m.in. otwarcie wystawy poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi. – Bardzo ważnym celem wszystkich działań związanych z udziałem w Astana EXPO 2017 jest promocja kandydatury Polski do organizacji EXPO w 2022 r. w Łodzi – powiedziała Nina Dobrzyńska. Tematyka tej wystawy dotyczyć będzie dotykającego wielkie aglomeracje miejskie problemu rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
Autor: Andrzej Ratajczykreklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama