fot. Fotolia

Płynniej, szybciej, wygodniej

Transport \ Fundusze unijne dla poprawy komunikacji w miastach

numer 2189 - 27.11.2018Gospodarka

Z pomocą środków unijnych kilkadziesiąt polskich gmin i samorządów zmieniło swój transport miejski na bardziej przyjazny środowisku, a same miasta są lepiej skomunikowane z resztą kraju. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu dofinansowania ze środków unijnych dostępnych w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW).

Dla Polski Wschodniej w latach 2014–2020 przewidziano ponad 3,9 mld zł na inwestycje w infrastrukturę drogową i transportową – w tym ok. 2 mld 46,5 mln zł na zwiększenie dostępności miast w zakresie infrastruktury drogowej oraz prawie 1,9 mld zł na zrównoważony transport miejski.

Płynny ruch w miastach i czystsze powietrze do 2023 roku

Celem działania określonego jako rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich okolicach. Wspierane są projekty, które skracają czas podroży komunikacją miejską i sprawiają, że ruch w centrach miast może być płynniejszy. Ważnym argumentem przy ocenie wniosków o dofinansowanie było objęcie dostępem do komunikacji miejskiej obszarów przez nią wcześniej nieobsługiwanych. Przewidziano wspieranie łączenia różnych form transportu, w tym transportu publicznego, z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) oraz dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konkretne wsparcie skierowano do pięciu miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi albo obszarami realizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) dla tych miast. Dzięki wspomnianemu programowi dofinansowanie otrzyma 14 projektów modernizacji transportu publicznego w tych miastach. Ostatnią z umów na stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego w centrum Białegostoku podpisano dokładnie przed rokiem. Realizacja większości projektów już się kończy, zaś sfinalizowanie ostatniego przewidziano na koniec I kwartału 2023 r. Wszystkie projekty, które otrzymały unijne dotacje, są kompleksowe, a ich realizacja jest rozłożona na kilka lat. Obejmują one zarówno infrastrukturę miejskich szlaków komunikacyjnych, czyli drogi na potrzeby komunikacji publicznej, rowery, ciągi piesze, jak również zakup bardziej ekologicznego, bo zasilanego elektrycznie, taboru dla komunikacji miejskiej. Dzięki pozyskanym środkom samorządy zbudują również nowe lub rozwiną już istniejące systemy informatyczne (ITS) ułatwiające korzystanie z transportu publicznego.

Ponad 1,6 mld na zrównoważony transport publiczny

We wspomnianych pięciu miastach przygotowano i niemal w całości zrealizowano już prace o wartości ok. 1,6 mld zł. Największe wydatki na modernizację infrastruktury transportowej, a co za tym idzie, także najwyższe dofinansowanie otrzymały władze Lublina, które wykorzystując ponad 436 mln zł dofinansowania, zrealizowały lub kończą realizację czterech projektów usprawniających komunikację w mieście i jego okolicach. Z tego ponad 89,4 mln zł przeznaczono na rozbudowę sieci komunikacji zbiorowej na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem była poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji. W projekcie przewidziano m.in. zakup

15 nowych trolejbusów mogących przewieźć jednorazowo 1650 osób oraz inwestycje infrastrukturalne, w tym most oraz nowe fragmenty trakcji trolejbusowej.

Ponad 344 mln zł uzyskały projekty dotyczące usprawnienia transportu publicznego stolicy Podkarpacia, a niewiele mniej – bo 324 mln zł – Białegostoku. Na rozwój i usprawnienie komunikacji publicznej po przeszło ćwierć miliarda złotych uzyskały także Olsztyn i Kielce.

Lepszy dojazd do stolic wschodnich województw

Dotychczas Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała 28 umów na sumę 1 mld 964,9 mln zł, co oznacza, że wykorzystano ponad 96 proc. z puli dostępnych na ten cel środków. Unijne wsparcie to 85 proc. wartości wydatków, pozostałe środki musiały pochodzić ze strony polskiej.

Zaakceptowane już projekty dotyczą głównie powiązania pięciu miast wojewódzkich regionu z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Wraz z budową lub przebudową dróg powstaje także niezbędna infrastruktura towarzysząca, m.in. sygnalizacje świetlne, nowe przystanki dla autobusów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów.

Wśród realizowanych inwestycji są m.in. przebudowa jednego z węzłów komunikacyjnych w centrum Kielc, która zapewni lepsze skomunikowanie stolicy województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych, w tym siecią korytarzy transeuropejskich TEN-T. Realizacja tego projektu ma przynieść także istotne korzyści dla środowiska naturalnego. Dzięki skróceniu trasy i czasu przejazdu przez miasto zmniejszą się zużycie paliw i emisja gazów cieplarnianych.

W Olsztynie duże znaczenie ma rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 od granicy miasta do węzła komunikacyjnego Jaroty na południowej obwodnicy Olsztyna. Większa część przebiega przez gminę Stawiguda, natomiast pozostałe niecałe pół kilometra przez Olsztynie. Realizowane przedsięwzięcie zwiększa dostępność komunikacyjną miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez poprawę skomunikowania z siecią dróg krajowych, w tym korytarzy TEN-T. Ułatwia wyprowadzenie z centrum miasta ruchu ciężkiego, zmierzającego w kierunku południa województwa. Usprawnienie przejazdu zmniejsza tym samym zanieczyszczenie CO2 i obniża poziom hałasu w tej części miasta, co wpłynie na poprawę jakość życia mieszkańców. Unowocześniony układ komunikacyjny wzmocni też pozycję Olsztyna jako miejsca pracy, podniesie atrakcyjność regionu i wpłynie na ożywienie przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.

W Białymstoku takim projektem jest przebudowa ulicy Konstantego Ciołkowskiego. Po zakończeniu prac na  odcinku o długości ponad 4 km droga wojewódzka nr 678 w granicach Białegostoku zyskała parametry techniczne dostosowane do panującego na niej obciążenia. Zlikwidowano także niebezpieczne naziemne przejazdy kolejowe. Istotna poprawa jakości jednej z głównych tras komunikacyjnych powinna zwiększyć atrakcyjność ekonomiczną nie tylko miasta, ale i regionu jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze inwestycje poczynione w Rzeszowie dotyczyły budowy drogi wojewódzkiej nr 869, na obszarze funkcjonalnym miasta i pobliskich gmin Głogów Małopolski i Trzebownisko, wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF). Stworzenie nowego odcinka drogi zapewniło bezpośrednie połączenie z trasą ekspresową S19. Tuż przy rozbudowywanym odcinku jest Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, będący elementem sieci kompleksowej

TEN-T. Wspomniana inwestycja znacznie poprawi jego dostępność. Dzięki zmodernizowaniu dróg dojazdowych do Rzeszowa powinien się poprawić  komfort jazdy oraz skrócić czas przejazdu zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Zwiększona będzie także dostępność komunikacyjna całego ROF, a tym samym wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu. Głównymi korzystającymi z inwestycji będą mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych gmin, ale także osoby spoza regionu, biznesowo związane ze strefami ekonomicznymi Rzeszowa i okolicznymi firmami.

(AMC)

Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z PARP.

Autor: AMC