Dobry sąsiad

Ekologia \ KGHM dba o zdrowie mieszkańców i o środowisko

Minimalizacja wpływu działalności KGHM na otoczenie to jeden z głównych celów nowej strategii Polskiej Miedzi. Spółka prowadzi szereg działań, mając na celu optymalne i bezpieczne gospodarowanie odpadami technologicznymi.
W latach 2018–2022 KGHM planuje realizację 26 projektów inwestycyjnych w zakresie przystosowania instalacji produkcyjnych do wymagań Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. W tym roku rozpoczęto fazę projektową, w 2019 r. zaś przystąpi do realizacji części praktycznej. Jednym z projektów wdrażanych przez KGHM jest nowoczesna technologia neutralizowania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. W efekcie tej inwestycji arsen zostanie wyodrębniony do postaci skorodytu, formy trwałej i obojętnej dla środowiska. Skorodyt jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Powstaje w wyniku utleniania rud żelazowo-arsenowych. Metodę opracowali eksperci z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach wraz z technologami KGHM.
Działania dla ograniczenia emisji arsenu spółka realizuje w ramach programu „BAT As”. – W latach 2018–2023 KGHM zainwestuje w nowe instalacje technologiczne i zmodernizuje już istniejące. Najlepsze dostępne techniki (BAT) stanowią zbiór rekomendacji wydanych przez Parlament Europejski oraz Radę w 2016 r. – mówi prezes KGHM Marcin Chludziński. Zalecenia unijne określają docelowe wielkości stężeń niektórych zanieczyszczeń w gazach powstających w procesach technologicznych przy produkcji m.in. ołowiu, cynku, niklu, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Program „BAT As” ma na celu dostosowanie m.in. instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica. Spółka planuje budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych. Prace obejmą m.in. rozbudowę instalacji odpylającej piece Dörschla oraz pieca Kaldo. Inwestycje realizowane przez Polską Miedź to kompleksowe podejście do polityki ekologicznej spółki, a także wypełnienie standardów środowiskowych rekomendowanych przez Wspólnotę Europejską.
Zdrowie dla mieszkańców
KGHM Polska Miedź, Gmina Miejska Głogów oraz Miedziowe Centrum Zdrowia (MCZ) wspólnie dbają o zdrowie mieszkańców miasta. KGHM sfinansuje badania na obecność arsenu organicznego i nieorganicznego w organizmie głogowian oraz działania profilaktyczno-edukacyjne. Porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy Głogowa będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych w Poradni Promocji Zdrowia w Głogowie, zawarto 6 lutego 2018 r.
– Bardzo się cieszę, że mamy takich partnerów, jak KGHM i MCZ. Tę drogę przechodzimy jako pierwsi i nie mamy się od kogo uczyć, wziąć gotowej recepty. To ogromne wsparcie dla samorządu i samych głogowian – stwierdza Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. KGHM dokłada wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla głogowian, dlatego angażujemy się w życie mieszkańców wspierając liczne projekty w zakresie zdrowia, edukacji, sportu czy kultury. W latach 2010–2017 przeznaczono na ten cel ponad 15 mln zł.
Program CSR EKO-Zdrowie
Polska Miedź realizuje także poprzez program EKO-Zdrowie ogólne projekty prozdrowotne dla jak największej liczby odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Dla dorosłych powyżej 35. roku życia zorganizowano ćwiczenia nordic walking, popularyzujące spacery z kijkami, i zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia prowadzono z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego: Chocianowie, Głogowie, Legnicy i Lubinie. W cyklu treningowym trwającym dwa miesiące i trwającym dwa miesiące (łącznie 15 godzin) udział bierze około 150 osób. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło niemal 2 tys. mieszkańców regionu.
Oprócz nauki organizowane są spotkania znanych sportowców z Zagłębia Miedziowego z dziećmi i młodzieżą. KGHM od lat jest sponsorem pochodzącego z Głogowa Radosława Kawęckiego, pływaka, mistrza świata i Europy w stylu grzbietowym. Dzięki współpracy sponsoringowej Radosław Kawęcki spotyka się z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i regionalnych klubów pływackich. Okazja porozmawiania z jednym z najlepszych pływaków świata oraz uczestnictwo z nim w treningu na pływalni to wielkie wydarzenie oraz inspiracja do kariery sportowej dla wielu młodych adeptów pływania. Dotychczas z mistrzem mieli okazję się spotkać i trenować uczniowie z klas o profilu pływackim szkół w Lubinie, Głogowie, Chojnowie, Polkowicach, Rudnej i dwóch szkół w Legnicy.
Pielęgnowanie przyrody na polach
i w lasach
W byłej strefie ochronnej Huty Miedzi „Głogów” (HMG) od wielu lat KGHM prowadzi działania proekologiczne dotyczące drzewostanów. Polegają one na przebudowie istniejących monolitycznych nasadzeń topolowych na drzewostany liściaste, długowieczne, z dębem i bukiem jako gatunkami głównymi lasotwórczymi w domieszce z lipą, klonem i modrzewiem. Prowadzone są zalesiania, czyli wprowadzanie drzew na powierzchnie inne niż leśne, np. na nieużytki porolne, wydmy, bagna, torfowiska oraz powierzchnie zdegradowane działalnością człowieka. Równolegle dokonuje się odnowień lasów, czyli wprowadzania młodego pokolenia drzew na powierzchniach leśnych.
Na przestrzeni lat 2005–2017 Dział Ochrony Środowiska w HMG zrealizował odnowienia na 145 hektarach lasów oraz zalesienia na 34 hektarach na terenach otwartych. Pielęgnowano także nowe nasadzenia drzew i krzewów leśnych poprzez wykaszanie chwastów i traw oraz usuwanie niepożądanych dzikich odrostów wśród nowych nasadzeń. W lasy wprowadzono dokarmianie zwierzyny, rozwieszano budki lęgowe dla ptaków i schrony dzienne dla nietoperzy. Ponadto w roku 2017 przy realizacji prowadzonych prac inwestycyjnych związanych z budową instalacji składowiska odpadów przemysłowych Biechów III usunięto rosnące tam topole. W zamian wykonano nasadzenia zastępcze drzew ozdobnych w formie parkowej na terenach wsi Żukowice.
Huta Miedzi „Głogów” rokrocznie wykonuje zabiegi mające na celu utrzymanie stanu, odtworzenie siedlisk i ochronę gatunkową na terenie użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie, czyli obszarze w międzywalu rzeki Odry o powierzchni 605 hektarów.

Artykuł sponsorowany

 (AMC)
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze