​Przepisy ułatwiające pozyskiwanie funduszy z UE

numer 1893 - 04.12.2017Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, które upraszczają procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Tzw. ustawa wdrożeniowa będąca elementem Konstytucji Biznesu weszła w życie na początku września tego roku.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, według przedstawicieli rządu, ma służyć sprawniejszemu i bardziej efektywnemu wykorzystywaniu środków unijnych. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział: „Najważniejsze jest dla nas efektywne inwestowanie pozyskanych środków. Uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem wsparcia i realizacją projektów na pewno w tym pomoże”.

Jakie zmiany w przepisach mają pomóc osiągnąć cel?

Przede wszystkim nie trzeba przygotowywać tylu dokumentów, co wcześniej. Wnioskodawcy zostali zwolnieni z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja może sama uzyskać, na przykład z ZUS, Urzędu Skarbowego, czy KRS. Zrezygnowano też z wytycznych programowych. Obecnie instytucje systemu wdrażania zobowiązane są do postępowania z beneficjentem wyłącznie według zasad zapisanych w wytycznych horyzontalnych, wydawanych bezpośrednio przez ministra rozwoju i finansów, w ściśle wskazanym zakresie.

Ocena formalna ograniczy się obecnie do sprawdzenia podstawowych wymogów formalnych, a braki w ich zakresie mogą zostać uzupełnione. Zasadniczą częścią oceny pozostanie ocena kryteriów wyboru projektu, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący i ujawnionych w regulaminie konkursu. Nowością jest możliwość dostosowywania parametrów projektu w trakcie jego oceny pod kątem kryteriów, w zakresie opisanym w regulaminie konkursu, dostępna dla wszystkich jego uczestników na równych zasadach.

Obecnie, w sytuacji delegowania przez instytucję organizująca konkurs własnych pracowników do udziału w ocenie projektów, będą oni musieli spełniać wszystkie merytoryczne warunki odnoszące się również do ekspertów oceniających projekty. Takie zastrzeżenie zapewni rzetelniejszą ocenę wniosków. Poza tym o interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik Funduszy Europejskich. Jest on odpowiedzialny też m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. W przypadku jakichkolwiek problemów, powinien udzielać wnioskodawcy wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne.

Dokumenty złożone przez wnioskodawców nie mogą być nikomu udostępniane. Ma to zapewnić ochronę poufnych danych przekazywanych organizatorowi konkursu.

Poszczególne konkursy mogą być dzielone na rundy, tak więc podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie.

Partnerstwa zawiązywane przez beneficjentów w celu wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń. Ustawa pozwala też zmienić partnera w trakcie projektu bez narażania się na konsekwencje.

Jeśli chodzi o rozliczanie dotacji, beneficjent nie będzie już obciążany odsetkami za nieterminowe złożenie stosowanej dokumentacji, pod warunkiem, że spóźnienie nie przekracza 14 dni.

Wyniki konkursu można jak dawniej oprotestować. Skrócony został termin na weryfikację zasadności protestu w postępowaniu odwoławczym z 21 do 14 dni oraz czas na samo rozpatrzenie protestu z 30 na 21 dni. Protest można też na każdym etapie wycofać.

Nowelizacja tak zwanej ustawy wdrożeniowej to nie jedyny czynnik, który wpływa na uproszenie procedur dotyczących pozyskiwania i wykorzystania funduszy UE. M.in. zmieniono wytyczne ministra rozwoju i finansów, które odnoszą się do kwalifikowalności wydatków oraz wytyczne dotyczące wyboru projektów, w taki sposób, aby w trakcie oceny projektu nie weryfikować dwukrotnie tych samych elementów.

Materiał powstał przy współpracy z PARPAutor: Hanna Miler