Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

fot. AdobeStock (2)
fot. AdobeStock (2)

PUBLICZNE ŚRODKI DOFINANSUJĄ INWESTYCJE SAMORZĄDÓW

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany został do samorządów jako bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, dla zwiększenia ich skali. Dofinansowanie zależne jest od priorytetu obszaru, w którym mieści się planowana inwestycja.

Program realizowany będzie z udziałem promes inwestycyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Przypomnijmy, że w Programie Inwestycji Strategicznych samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z aż 35 obszarów podzielonych w ramach czterech priorytetów.

Obszary priorytetowe

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych.

Przy czym w pierwszym naborze, trwającym do 30 lipca br., najwyższy priorytet będą miały:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
 • odnawialne źródła energii.

Jak wnioskować o dofinansowanie z Programu?

1/ Dostęp do Aplikacji Polski Ład

Dla uzyskania dostępu do aplikacji osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu ubiegającego się o dofinansowanie samorządu/związku JST (jednostki samorządu terytorialnego) powinna złożyć poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek należy wysłać z profilu ePUAP, należącego do samorządu/związku JST. Wniosek taki będzie można złożyć począwszy od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie z programu, nie później niż w dniu zakończenia przyjmowania przez bank wniosków o dofinansowanie wskazanym w ogłoszeniu. Do wniosku należy załączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania samorządu/ związku JST;
 • pełnomocnictwo udzielone przez skarbnika JST, jeżeli kontrasygnatę na wnioskach i oświadczeniach będzie składać osoba upoważniona przez skarbnika;
 • zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego.

Ponadto związki JST powinny załączyć do wniosku również swój statut. Występujący w imieniu samorządu/związku JST reprezentant to osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy/beneficjenta zgodnie z zasadami określonymi we właściwej ustawie samorządowej, tj. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym lub ustawie o samorządzie województwa lub statucie związku jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku reprezentacji powiatu konieczne jest udzielenie przez członków zarządu odpowiedniego pełnomocnictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję reprezentanta.

2/ Wniosek o dofinansowanie

W czasie ogłoszonego naboru samorząd/związki JST powinny złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wraz z opisem planowanej inwestycji za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Co istotne, we wniosku o dofinansowanie należy m.in. z rozwijanej listy wybrać obszar, w którym mieści się planowana inwestycja, podać nazwę inwestycji oraz opisać jej charakter. Aplikując o dofinansowanie, we wniosku w pozycji „Przewidywana wartość inwestycji” należy wpisać przewidywany koszt inwestycji, który zostanie poniesiony w związku z jej realizacją. Nie ma możliwości refinansowania kosztów, które nie wejdą do budżetu postępowania przetargowego. Oznacza to, że samorząd wpisuje koszty planowane do wydatkowania. Czas realizacji inwestycji biegnie od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

Promesa wstępna i inwestycyjna

Decyzję o dofinansowaniu danej inwestycji z programu, na podstawie złożonego wniosku, podejmuje premier. Po jego decyzji BGK udziela promesy wstępnej, dzięki której samorząd/związek JST może uruchomić postępowanie przetargowe niezbędne do realizacji inwestycji. Następnie po rozstrzygnięciu postępowań samorząd/ związek  JST  wnioskuje  do  BGK  (za  pośrednictwem Aplikacji Polski Ład) o udzielenie promesy inwestycyjnej W kolejnym kroku, po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami i realizacji inwestycji (lub jej etapów), samorząd/związek  JST  wnioskuje  do  BGK  o  wypłatę z promesy (lub jej transzy) zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Wypłaty będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, ogłaszanych na  stronie  internetowej Programu (bgk.pl/polski-lad).

W przypadku inwestycji,  których  realizacja  będzie trwała 12  miesięcy  lub  krócej,  BGK  wypłaci  środki z programu po  zakończeniu  realizacji  inwestycji. W przypadku inwestycji,  których  realizacja  będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2–3 transzach, zgodnie z harmonogramem  realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

W przypadku, gdy już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji zakwalifikowanej do dofinansowania w ramach Programu, np. z powodu wydatków nieprzewidzianych przez samorząd/związek JST na etapie planowania inwestycji, to wnioskodawcy będą musieli je pokryć sami. Co do zasady dofinansowanie z programu udzielane jest bowiem na poziomie nie wyższym niż określony w promesie wstępnej Jak wyjaśnia BGK, Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji. Ponadto dofinansowanie z Programu jest możliwe tylko dla nierozpoczętych inwestycji. Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia promesy wstępnej dla inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji. Wnioskodawca przy składaniu wniosku musi  podać   szacowany   termin   rozpoczęcia inwestycji. Każdy samorząd/związek jednostek samorządu terytorialnego (JST) może złożyć trzy wnioski w tym:

 • jeden wniosek: bez limitu wartości dofinansowania;
 • jeden wniosek o wartości dofinansowania nie większej niż 30 mln zł;
 • jeden wniosek o wartości dofinansowania nie większej niż 5 mln.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK  W  PROGRAMIE?  \  APLIKACJA  POLSKI  ŁAD  Dla  uzyskania  dostępu  do  aplikacji  osoba  uprawniona do wykonywania czynności w imieniu ubiegającego się o dofinansowanie samorządu/związku JST powinna złożyć poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek należy wysłać z profilu ePUAP, należącego do samorządu/związku JST. Wniosek taki będzie można złożyć począwszy od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie z programu, nie później niż w dniu zakończenia przyjmowania przez bank wniosków o dofinansowanie wskazanym w ogłoszeniu.

Materiał powstał we współpracy z BGK

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze