Dobre praktyki społeczne JSW

Górnictwo \ Udane relacje ze środowiskiem pracowniczym przynoszą sukces

numer 2261 - 22.02.2019Gospodarka

Na początku stycznia tego roku związki zawodowe zorganizowały akcję protestacyjną przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skutecznie sprzeciwiono się wówczas planom odwołania prezesa JSW, Daniela Ozona.

Firma, w której pracownicy z determinacją bronią zarządu, może być przykładem, że polityka CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, przynosi w perspektywie więcej korzyści, niż wynoszą związane z nią wydatki. Tym bardziej że dobrych relacji z załogą nie sposób przeliczyć na pieniądze i wykazać w raportach finansowych.

Dialog w zarządzaniu

Jak wynika z pierwszego raportu CSR przygotowanego przez GK JSW, w 2017 r. odbyło się w grupie kapitałowej ponad 90 bezpośrednich, formalnych spotkań władz z przedstawicielami związków zawodowych. Rozmowy te, chociaż dotyczyły często trudnych spraw, w tym trwającej reorganizacji, pomogły wyjaśniać różnice zdań i rozwiać ewentualne obawy pracowników. W efekcie osiągano porozumienie, zanim doszło do bardziej drastycznych form wyrażania niezadowolenia przez załogę. Nie zawsze jednak tak było. Na początku 2015 r. w JSW wybuchł spór dotyczący rozwiązań oszczędnościowych przygotowanych przez zarząd spółki. Zarząd chciał bowiem wprowadzić m.in. rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz zmniejszenie deputatu węglowego. Wtedy związki zawodowe odmówiły nawet podjęcia rozmów w sprawie wprowadzenia zmian. Dopiero dzięki półrocznym mediacjom zawarto częściowe porozumienie.Prowadzona obecnie przez władze JSW polityka dialogu oraz konstruktywne nastawienie organizacji związkowych pozwoliły uniknąć strajków i przestojów, które towarzyszyły JSW w latach wcześniejszych. Stało się tak mimo gruntownych zmian, w tym zamknięcia KWK Krupiński. Pracownicy tej kopalni otrzymali pracę w innych zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: w Ruchu Borynia, Ruchu Zofiówka, kopalni Pniówek i kopalni Budryk, a także w biurze zarządu. Około 90 proc. całych brygad robót przygotowawczych wraz z dozorem przeniesiono na zasadzie porozumienia firm. Przejście pracownika pomiędzy kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie oznaczało, że został on zwolniony z jednej, a zatrudniony w drugiej kopalni. Każdy otrzymał jedynie aneks do aktualnej umowy o pracę. Wszystkich niezmiennie obejmują gwarancje zatrudnienia wynikające z porozumienia zawartego

5 maja 2011 r. Sukcesem było także podpisane 5 grudnia 2017 r. przez zarząd JSW i organizacje związkowe porozumienie w sprawie odstąpienia od niektórych zapisów z porozumienia z września 2015 r. Porozumienie to dało możliwość skrócenia okresu zawieszenia wypłaty niektórych składników wynagradzania w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej spółki. Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie ze stroną społeczną. Koszt wypłaty przywróconych świadczeń oszacowano na ok. 350 mln złotych w 2018 r., a na 200 mln zł w 2019 r.Warto wspomnieć, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej tzw. współczynnik uzwiązkowienia przekracza 120 proc. Fakt, że członków związków jest więcej niż pracowników wynika z tego, iż część górników należy do więcej niż jednej organizacji.

Strategia dla firmy i ludzi

We wrześniu 2017 r. zarząd JSW przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Wzmacnia ona synergię pomiędzy celami biznesowymi a celami zrównoważonego rozwoju i wdrażaniem w praktyce koncepcji odpowiedzialnego zarządzania. Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017–2020 została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele biznesowe definiowane w finalizowanej Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2017–2030. Uwzględnia się przy tym kluczowe z punktu widzenia specyfiki firmy obszary odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.CSR to dla spółki istotny element strategii biznesowej, która przenika przez wszystkie procesy, stając się istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Zapewnia monitorowanie wpływu na otoczenie i kształtowanie go zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ten sposób działania i myślenia o rozwoju biznesu obecny jest w JSW od dawna, chociaż przez lata nie miał ram formalnych. Zmiana i rozszerzenie definicji CSR z działań filantropijnych na kompleksowe zarządzanie relacjami z otoczeniem społecznym i środowiskowym jest zgodne z zakresem przyjętym w międzynarodowych standardach. Nie traktuje się CSR jako kosztu, który wypada ponieść ze względu na wizerunek i element promocyjny, ale jako składnik podejścia zarządczego dla całościowych korzyści. Wynikają one z długotrwałego budowania wartości marki JSW, tworzenia zdrowej kultury organizacyjnej oraz starań o zmianę społecznego wizerunku górnictwa poprzez m.in. wspólne rozwiązywanie problemów sektora. Publikacja pierwszego raportu o CSR za 2017 r. była niejako symbolicznym zamknięciem pierwszego etapu wdrażania zasad odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW. Jeszcze w 2016 r. borykała się ona z ogromnymi problemami finansowymi, co wymagało podejmowania trudnych i bolesnych decyzji. Dziś spółki Grupy JSW są rentowne, a powrotowi grupy kapitałowej na ścieżkę trwałego, stabilnego rozwoju, towarzyszy odbudowywanie zaniedbanych relacji z otoczeniem. Symbolicznym początkiem powrotu do koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW było rozpoczęcie w lutym 2017 r. prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju. Jej zręby zostały zaprezentowane i skonsultowane z najważniejszymi interesariuszami podczas International Mining Forum (IMF) w czerwcu 2017 r. Dotyczyły one budowania przewagi konkurencyjnej oraz stabilizowania łańcucha dostaw i obniżania kosztu pozyskania kapitału na rynku kapitałowym. To odpowiedź na pojawiające się restrykcje wśród kredytodawców i inwestorów (unikających finansowania przedsiębiorstw branży węglowej) poprzez włączenie spółki w indeksy zrównoważonego rozwojuzawartość zablokowana

Autor: AMC


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama