Kredyty oraz pożyczki – najważniejsze cechy i różnice

Gdy zabraknie nam pieniędzy niezbędnych do realizacji swoich celów, wśród możliwych rozwiązań jest sięgnięcie po kredyt lub pożyczkę. Wbrew obiegowej opinii nie są to rozwiązania identyczne. Warto poznać te różnice, aby w zależności od potrzeb móc dokonać odpowiedniego wyboru.

Pożyczki, szczególnie niewielkiej – poniżej 1000 zł, może nam udzielić każdy i bez żadnych formalności. O kredyt możemy ubiegać się tylko w banku (zarówno komercyjnym, jak i spółdzielczym) lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). Pożyczka może być bezpłatna, ale kredyt zawsze oznacza dodatkowe koszty.Przy zaciąganiu pożyczki, jeśli jest ona niewielka (poniżej wspomnianej kwoty 1000 zł), nie wymaga się zachowania formy pisemnej. Z kolei do uzyskania nawet najmniejszego kredytu zawsze niezbędna jest umowa pisemna, a często także zabezpieczenie spłaty (np. w postaci zastawu lub hipoteki). Tak, w największym skrócie, wyglądają różnice między kredytem a pożyczką.

Chociaż potocznie mówimy, że w banku „pożyczamy” pieniądze, to formalnie w bankach możemy  zaciągnąć zarówno kredyt, jak i pożyczkę. Z formalnego punktu widzenia kredyty i pożyczki nie są jednak tożsame. Nawet jeśli dotyczą takiej samej kwoty, umowa pożyczki i umowa kredytu to dwa zupełnie różne pojęcia. Ta pierwsza opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego i może być mniej sformalizowana, dlatego częściej jest używana w relacjach prywatnych. Natomiast druga, regulowana bardzo ściśle przez przepisy (m.in. ustawy Prawo bankowe), może być stosowana w określonych warunkach. Podobnymi cechami obydwu umów mogą być natomiast oprocentowanie i formy zabezpieczenia.Na rynku można także spotkać się z ofertą „kredytów-chwilówek”, które jednak kredytami nie są. To tylko nazwa marketingowa, która oznacza przeważnie, że oferujący tę usługę nie jest bankiem lub SKOKiem, a zatem instytucją (np. firmą pożyczkową lub parabankiem), która nie podlega nadzorowi finansowemu ani przepisom, którym podlegają banki i SKOKi. Oznacza to, że pożyczanie pieniędzy od takich instytucji może być bardzo kosztowne.
 

Po kredyt tylko do banku

Nie każde zobowiązanie finansowe zaciągnięte w banku można więc nazwać kredytem. Banki mają możliwość udzielania również pożyczek, ale do umów pożyczek pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania – podobnie jak w przypadku umowy kredytu.

Dla zachowania ważności czynności polegającej na udzieleniu kredytu umowa kredytowa musi mieć formę pisemną. Natomiast nie w przypadku każdej pożyczki jest to konieczne. Wynika to z przepisów Kodeksu Cywilnego, precyzującego, że dopiero pożyczka, której wartość przekracza 1000 zł, jak już wspomnieliśmy – wymaga zachowania formy pisemnej. Jeśli udzielamy pożyczki do 1000 zł i zgodnie z prawem nie musimy zawierać umowy pisemnej, to nie jesteśmy też zobowiązani do ścisłego opisania celu, na jaki jest ona udzielana, jak również określania terminu zwrotu czy wniesienia opłat dodatkowych, bo pożyczka może być nieodpłatna. Jej wypłata może być dokonywana zarówno gotówką, jak też bezgotówkowo.

Od kogo można pożyczać

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy, a w przypadku tych ostatnich warunkiem jest określenie ich gatunku. Oznacza to, że tego typu umowa może dotyczyć rzeczy określonych cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów. Dlatego przedmiotem umowy pożyczki nie może być rzecz oznaczona co do tożsamości, czyli charakteryzująca się pewnymi specyficznymi cechami, właściwymi tylko dla niej. Np. nie można pożyczyć konkretnego samochodu o określonym numerze rejestracyjnym. Bez problemu można zaś pożyczyć do niego kilkadziesiąt litrów paliwa, np. benzyny lub oleju napędowego. Pożyczki może udzielać każda osoba lub instytucja będąca właścicielem pożyczanego przedmiotu, czyli np. pieniędzy.

Kredyty oraz pożyczki. Najważniejsze cechy i różnice.

Decydując się na sfinansowanie swoich potrzeb za pomocą środków z kredytu czy pożyczki, warto pamiętać, że wszystkie pożyczki pozabankowe, w tym tzw. chwilówki, są pożyczkami, a nie kredytami, choć niejednokrotnie właśnie w ten sposób są określane. Podobnie działają serwisy pożyczek społecznościowych, czyli platformy kojarzące prywatnego pożyczkodawcę z prywatnym pożyczkobiorcą. Zarówno umowy zawierane z firmami pożyczkowymi, jak i serwisami społecznościowymi, nie podlegają nadzorowi państwowemu i przy ich zawieraniu należy zachować szczególną ostrożność.

Przy pożyczkach pieniężnych przekazanie pieniędzy może nastąpić na podstawie zasad, które ustalą między sobą pożyczkodawca i pożyczkobiorca.

Reguły dla pożyczek


Warunki umowy pożyczki określają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Kodeks ten reguluje ponadto wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych. W art. 359 ustalono, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 1,5 proc., plus 3,5 pkt. proc., czyli 5 proc.

Z kolei maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej, m.in. udzielanej pożyczki, nie może w stosunku rocznym przekraczać podwójnej wysokości odsetek ustawowych. Zatem obecnie odsetki maksymalne mogą wynosić 10 proc. w skali roku.

W przypadku pożyczek, zwłaszcza tych udzielanych przez firmy pożyczkowe – czyli instytucje niebędące bankami – to właśnie Kodeks Cywilny jest najważniejszym aktem prawnym.

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1 tej ustawy, zawierając tego typu umowę „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Przepisy nie narzucają stronom formy umowy – może ona być nawet ustna pod warunkiem, że dotyczy ona wartości niższej niż 1000 zł.

Firmy pożyczkowe muszą stosować się też do zapisów Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Określono w niej reguły dotyczące opłat i prowizji, możliwości odstąpienia od umowy oraz konieczności informowania klienta o najważniejszych parametrach produktu, w tym rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO).

W praktyce osoba, która potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie danego celu, nie przywiązuje wagi do tego, czy zaciąga kredyt, czy pożyczkę. Chociaż potocznie te dwa pojęcia są używane zamienne, mają jednak zupełnie inne znaczenie oraz podstawy prawne.

Warto podkreślić, że firmy pożyczkowe nie są bankami i nie podlegają nadzorowi finansowemu. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi jedynie rejestr takich firm. Przed skorzystaniem z ich usług warto sprawdzić, czy trafiły na Listę Ostrzeżeń Publicznych, poprzez którą KNF ostrzega przed niesolidnymi podmiotami.Wszystkie pożyczki pozabankowe, w tym tzw. chwilówki, są pożyczkami, a nie kredytami, choć niejednokrotnie właśnie w ten sposób są określane. Podobnie jest w przypadku serwisów pożyczek społecznościowych, czyli platform kojarzących prywatnego pożyczkodawcę z prywatnym pożyczkobiorcą. Zarówno umowy zawierane z firmami pożyczkowymi, jak i serwisami społecznościowymi, nie podlegają państwowemu nadzorowi finansowemu. Można zatem trafić na niesolidnego partnera, który w zamian za obietnicę pożyczki wyłudzi tylko opłatę za rozpatrzenie wniosku i wcale nie pożyczy pieniędzy.

W odróżnieniu od kredytu, pożyczki mogą udzielać osoby fizyczne lub osoby prawne (także banki). Nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy też jak właściciel prowadzonej przez siebie firmy. Pożyczkobiorca nie musi określać celu, w jakim zaciąga pożyczkę, natomiast pożyczkodawca nie może sprawdzać, na co przeznaczone są pożyczone przez niego środki. Zapis dotyczący celu może, ale nie musi zostać podany w umowie.

Od ustaleń stron umowy zależy, czy pożyczka będzie przekazana odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Jest to zazwyczaj zależne od relacji, w jakich pozostają ze sobą strony (np. rodzina, znajomi). Podstawą zabezpieczenia umowy pożyczki może być np. poręczenie, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw albo zastaw rejestrowy.

Kredyt i kredytodawca

Kredytodawcą może być jedynie bank, natomiast pożyczkodawcą zarówno osoba fizyczna, jak też osoba prawna (np. bank), będąca właścicielem pożyczanych pieniędzy bądź przedmiotów. Przy kredytach, oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim, stosuje się przepisy Ustawy Prawo bankowe oraz inne przepisy bezpośrednio odnoszące się do konkretnego typu kredytu (np. o księgach wieczystych i hipotece dla kredytów hipotecznych). Udzielanie kredytów jest domeną dwóch typów instytucji finansowych: banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zgodnie z Ustawą Prawo bankowe za umowę kredytu uznaje się sytuację, gdy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Prowizja pobierana jest za udzielenie kredytu, zaś w trakcie korzystania z niego płaci się odsetki kredytowe. Przed udostępnieniem środków pobierane są też opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty.

Umowa kredytowa jest zawsze odpłatna i musi zostać zawarta na piśmie, bo w każdym innym przypadku będzie ona nieważna. W przeciwieństwie do pożyczki wszelkie ustalenia ustne nie mają znaczenia. Przedmiotem umowy kredytu może być wyłącznie określona suma pieniędzy, dokładnie wskazana w dokumencie. Kredyt jest umową celową, co oznacza, że środki przekazane przez bank muszą służyć konkretnemu celowi, również określonemu pisemnie. Bank także kontroluje, na co rzeczywiście są przeznaczane pieniądze. Przy zabezpieczaniu umowy kredytu najczęściej jest wykorzystywana hipoteka, gwarancja bankowa lub weksle.

Z definicji kredytu wynika, że bank udziela go na cel dokładnie określony we wniosku. Jeśli będzie to kredyt na mieszkanie, to po podpisaniu umowy środki są zazwyczaj wypłacane na konto sprzedawcy. Podobnie z kredytem na samochód czy kredytami na pralki czy lodówki.
 

Potrzebujesz pieniędzy? Na wszystko jest przepis

Jak już wspominaliśmy – kredyt jest udzielany wyłącznie przez banki, natomiast pożyczkę może udzielić zarówno osoba prawna (np. bank), jak i osoba fizyczna (prywatna). Jednak to nie jedyna różnica między pożyczką a kredytem. Kredyt jest udzielany wyłącznie przez bank, natomiast pożyczkę może udzielić zarówno osoba prawna (np. bank), jak i osoba fizyczna (osoba prywatna). Jednak to nie jedyna różnica między pożyczką a kredytem. Kolejną stanowi forma zawarcia umowy. Umowa o kredyt musi zostać spisana, a dodatkowo zawierać m.in. takie informacje, jak kwota udzielonego kredytu, cel kredytu, termin spłaty, wysokość odsetek czy harmonogram spłat.

Różnice w umowie

Przepisy regulujące umowę pożyczki nie wymagają zastosowania formy pisemnej, tym samym dopuszczalna jest również ustna. Jednak w przypadku pożyczki przekraczającej wartości 1000 zł, ważność zawarcia umowy wymaga formy pisemnej. Umowa pożyczki może, ale nie musi być odpłatna.

Umowa kredytowa, w odróżnieniu od pożyczki, zawsze jest odpłatna. Za udostępnione środki bank pobiera wynagrodzenie w formie odsetek czy prowizji. Inna różnica między kredytem a pożyczką dotyczy formalności oraz procedur stosowanych przy ich udzielaniu. Proces otrzymania kredytu jest zazwyczaj czasochłonny i wymaga od klienta dostarczenia szeregu informacji, które pozwolą na zbadanie jego zdolności kredytowej. W tym celu banki potrzebują przede wszystkim zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach czy informację o dochodach. Dodatkowo umowa kredytowa jest zabezpieczona – w praktyce stosowana jest m.in. hipoteka, gwarancja bankowa, weksle czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W przypadku pożyczek procedura ich udzielania jest bardziej uproszczona.

Wybrać kredyt czy pożyczkę?

Stając przed dylematem, jaką formę finansowania wybrać, należy pamiętać, że pożyczki są mniej sformalizowane, jednak dotyczą raczej niewielkich kwot. Dodatkowo okres ich spłaty jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku kredytu, gdy mamy szansę na uzyskanie wyższej kwoty i rozłożenie spłaty na dłuższy okres.

Minusem pożyczek mogą być natomiast wysokie koszty. W niektórych firmach pożyczkowych Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RSSO) może wynosić nawet kilka tysięcy procent.

Udzielanie kredytu bankowego jest ściśle regulowana przepisami Ustawy Prawo bankowe, dlatego weryfikacja klienta oraz procedury jego udzielenia zajmują więcej czasu i nie gwarantują uzyskania potrzebnej kwoty. Jednak bardziej sformalizowany charakter takiej umowy wydaje się dla poszukującego pieniędzy bezpieczniejszy niż pożyczka.

Wybierając między pożyczką lub kredytem, jeśli kwota jest podobna, należy porównać koszty, jakimi zostaniemy obarczeni przez bank lub pożyczkodawcę. W zdecydowanej większości przypadków przy kredytach bankowych klienci muszą określić we wniosku kredytowym oraz w umowie kredytowej cel, na jaki chcą otrzymać pieniądze z kredytu. Bank ma prawo wiedzieć i kontrolować rozdysponowanie przez klienta kwoty kredytu. Gdyby pieniądze zostały wydane niezgodnie z celem ustalonym w umowie, bank może zażądać od klienta natychmiastowego zwrotu całej kwoty. W przypadku pożyczki pieniądze formalnie stają się własnością pożyczkobiorcy i może on wydać je na dowolny cel.

Pożyczkę gotówkową w firmie pozabankowej można dziś zaciągnąć także przez internet nawet w kilkanaście minut od chwili złożenia wniosku. Procedura przy udzielaniu kredytu przez bank trwa zdecydowanie dłużej. Przy wysokich kwotach kredytów hipotecznych formalności kredytowe wydłużają się do kilku tygodni. Banki muszą bowiem skrupulatnie badać zdolność i wiarygodność kredytową klienta, zgromadzić zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach i dochodach, a później weryfikować zdolność do spłacenia zobowiązań na podstawie historii klienta dostępnej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Spłata kredytu odbywa się najczęściej w ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w przypadku pożyczek zobowiązanie jest przeważnie spłacane jednorazowo na koniec okresu umowy wraz z naliczonymi odsetkami.

Czym jest kredyt?

Kredyt jest zobowiązaniem pieniężnym, jakiego bank udziela klientowi (kredytobiorcy). Art. 69 Ustawy Prawo bankowe stanowi, że przez umowę kredytu bank, czyli kredytodawca, zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel.

Kredytobiorca na mocy tej samej umowy zobowiązuje się do korzystania z takiej kwoty na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Umowa kredytu powinna mieć formę pisemną i zawierać takie informacje, jak m.in.: strony umowy, kwota i waluta kredytu, cel kredytu, zasady i terminy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, koszt całkowity zobowiązania czy też warunki wcześniejszej spłaty.

Banki udzielają kredytów wyłącznie tym klientom, którzy mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz dobrą historię kredytową w BIK-u. Banki są bowiem same nadzorowane przez państwo, a w szczególności przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zwiększa to bezpieczeństwo zawierania tego typu umów, ale sprawia, że są trudniej dostępne z uwagi na procedury sprawdzania wiarygodności kredytowej klienta.

Z kolei opisana w art. 720 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki określa, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Na mocy tej samej umowy biorący pożyczkę zobowiązuje się z kolei zwrócić pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
 

Zaciągasz dług, pamiętaj o podatkach   

Decydując się na zaciągnięcie pożyczki, warto zatem rozważyć, z kim i na jaką kwotę zawrzemy umowę, gdyż od tego będzie zależeć jej dodatkowy koszt związany z obowiązkiem podatkowym. Jeśli będziemy przestrzegać limitów kwotowych, jak i katalogu osób zwolnionych z obowiązków podatkowych jako najbliższa rodzina, nie grozi nam nieprzyjemna niespodzianka w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych.

Co do zasady, umowa pożyczki podlega opodatkowaniu (podatek od czynności cywilno-prawnych, PCC) w wysokości 0,5 proc. pożyczanej kwoty. Obowiązek odprowadzenia go do urzędu skarbowego spoczywa każdorazowo na pożyczkobiorcy. Wyjątkiem zwalniającym z tego obowiązku są pożyczki udzielane w gronie najbliższej rodziny. Korzysta się przy ich zaciąganiu z kilku istotnych ulg. Po pierwsze pożyczki (nawet kilka), które nie przekraczają w sumie kwoty 9637 zł, a są zaciągnięte u jednej osoby w ciągu 5 lat, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia ani opodatkowaniu. Warunkiem jest, aby osoba udzielająca pożyczki zaliczała się do najbliższej rodziny pożyczkobiorcy. Zgodnie z prawem mianem najbliższej rodziny określani są: zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie), pasierb i pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz teściowie.

W przypadku pożyczek przekraczających kwotę 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat także nie ma obowiązku podatkowego. Trzeba jednak taką pożyczkę zgłosić w formie deklaracji (PCC-13) do właściwego urzędu skarbowego w czasie 14 dni od dokonania czynności. Samą pożyczkę należy też udokumentować przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W odróżnieniu od pierwszego przypadku ten przywilej nie obowiązuje w pożyczkach udzielanych pomiędzy teściami, zięciem i synową. Jeśli nie dopełni się wskazanych obowiązków urząd skarbowy może nałożyć podatek w wysokości 20 proc. kwoty pożyczki. Ponieważ, jak widać, kwoty są dość duże w porównaniu do rozmiaru pożyczki, warto dopilnować wszelkich wymaganych formalności.

Jeśli pieniądze pożyczyliśmy od kogoś spoza rodziny, ale nie jest to duża kwota, także możemy liczyć na obojętność fiskusa. Nie podlegają bowiem obowiązkowi zgłoszenia ani opodatkowaniu pożyczki, których kwota lub wartość nie przekracza 1000 zł. Jeśli jednak umowa pożyczki opiewa na wartość ponad 1000 zł, to jak już wspomniano, wymagane jest odprowadzenie podatku PCC w wysokości 0,5 proc. sumy podanej na umowie (która musi mieć formę pisemną). Decydując się na zaciągnięcie pożyczki, warto zatem rozważyć, z kim i na jaką kwotę zawrzemy umowę, gdyż od tego przede wszystkim będzie zależeć jej dodatkowy koszt związany z obowiązkiem podatkowym. Jeśli będziemy przestrzegać limitów kwotowych, jak i katalogu osób zwolnionych z obowiązków podatkowych jako najbliższa rodzina, nie grozi nam nieprzyjemna niespodzianka w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych.

Wielki rynek pożyczek i kredytów

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w swoim najnowszym raporcie z 24 października 2019 r. podało, że tylko we wrześniu firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 219 tys. pożyczek na łączną kwotę 531 mln zł. Średnia wartość udzielonej we wrześniu 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2424 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2018 r. o 10 proc. Łącznie w okresie od stycznia do końca września 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 2 mln 46,5 tys. pożyczek na łączną kwotę 5 mld 197 mln zł. Przez dziewięć pierwszych miesięcy 2019 r.  dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowią 38 proc. udzielonego w tym okresie finansowania.

W przypadku kredytów z raportu BIK wynika, że we wrześniu bieżącego roku banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę niemal 7,5 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5 mld 678 mln zł. W porównaniu do sierpnia 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 1,1 proc., zaś kredytów konsumpcyjnych o 1,5 proc. W okresie od stycznia do września 2019 r. banki udzieliły o 3 proc. więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Łączne zadłużenie klientów z tytułu kredytów wyniosło 124,4 mld zł. W tej liczbie aż 67,7 mld zł, czyli 54 proc. stanowią kredyty konsumpcyjne. Suma udzielonych kredytów hipotecznych przez dziewięć miesięcy 2019 r. wyniosła 48,6 mld zł, co dało 39 proc. udział w zadłużeniu kredytowym. Pozostałe kredyty to limity zadłużenia w koncie (2,4 mld zł) oraz karty kredytowe (5,7 mld zł).

Przeczytaj pozostałe artykuły

Ładuję…

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze