O sprawiedliwą Polskę

LEONARD ŁĄCKI \ BEZ WIARY I HISTORII OJCZYZNA NIE PRZETRWA

Numer 979 - 01.12.2014Historia

Od dziecka wychowywany byłem historią naszego narodu. Solidarność dawała mi pewnego rodzaju szansę bycia wśród robotników, wśród których znajdowali się ludzie o podobnych wartościach, marzący o tej innej, lepszej Polsce. Polsce uczciwej, sprawiedliwej, o jakiej z pewnością marzył Romuald Traugutt, a potem wielki marszałek Józef Piłsudski. Solidarność wydawała mi się wspaniałą okazją do zrealizowania tej idei – tak o swoim życiu napisał Leonard Łącki.

Leonard Łącki to człowiek walki o wolność i ideały. Osobowość, która przypomina nam, że bez wiary i historii ojczyzna nie przetrwa. Przepracował wiele lat w PRL-u jako robotnik. Nie wahał się jednak dopominać o to, co władza chciała wymazać na zawsze. Uczestniczył w wielu akcjach, które miały ocalić pamięć o prawdzie.
Robotnik z Solidarności
Przyszedł na świat 30 listopada 1938 r. w Siemiechowie niedaleko Tarnowa. W 1954 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową. W pamiętnym czerwcu 1956 r. w geście solidarności z walczącymi robotnikami z Poznania protestował, wstrzymując się od wykonywania obowiązków. W grudniu 1970 r. organizował odejście od stanowisk pracy, by uczcić mordowanych na Wybrzeżu robotników.
Od samego początku związany był z ruchem Solidarności. W grudniu 1981 r. brał aktywny udział w strajku Tarnowskich Zakładów Metalowych. O jednej z inicjatyw wspominał: – Mimo że byłem szeregowym członkiem Solidarności, to później prowadziłem rozmowy z Emilem Kołodziejem, np. o potrzebie powołania takiej struktury, jak Tarnowska Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarności” Robotników i Chłopów, mającej na celu docieranie do innych zakładów pracy w Tarnowie i środowisk wiejskich. Pierwsze takie rozmowy odbyły się już w styczniu 1982 r.
Faktycznie Łącki stał się członkiem i współtwórcą Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, która jak mówił, „nie tworzyła żadnej hierarchii władzy. Jej istnienie zależało tylko od prężności działania poszczególnych osób”. Komisja Koordynacyjna działała do lipca 1983 r. Jej struktura nie miała przywódcy – miała ona wypełnić pustkę związaną z internowaniem działaczy i podtrzymywać działalność. W 1982 r. Ł?cki za?o?y? i?wydawa? wraz z?przyjaci??mi podziemne pisma ?Wolni i?Solidarni? oraz ?Tarnina?. Kolporta?em zajmowa?y si? poszczeg?lne osoby z?Komisji Koordynacyjnej odpowiedzialne na swoim terenie.?
Nawet gdy Leonard ??cki przeszed? na rent?, nie zapomina? o?wa?nych rocznicach, za co by? wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom i?czterokrotnie ukarany grzywnami przez kolegium ds. wykrocze?.
26 sierpnia 1983 r. zosta? aresztowany. Przetrzymywano go w?tarnowskim areszcie do 15 wrze?nia, a?nast?pnie poddano dozorowi milicyjnemu. 23 lutego 1984 r. zosta? powt?rnie aresztowany; umieszczono go w?zak?adach karnych wącki założył i wydawał wraz z przyjaciółmi podziemne pisma „Wolni i Solidarni” oraz „Tarnina”. Kolportażem zajmowały się poszczególne osoby z Komisji Koordynacyjnej odpowiedzialne na swoim terenie.
Nawet gdy Leonard Łącki przeszedł na rentę, nie zapominał o ważnych rocznicach, za co był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom i czterokrotnie ukarany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń.
26 sierpnia 1983 r. został aresztowany. Przetrzymywano go w tarnowskim areszcie do 15 września, a następnie poddano dozorowi milicyjnemu. 23 lutego 1984 r. został powtórnie aresztowany; umieszczono go w zakładach karnych w Tarnowie i w Zał??u ko?o Rzeszowa. Na mocy amnestii zwolniono go 28 lipca. Niespe?na miesi?c p??niej post?powanie karne przeciwko niemu umorzono.
Leonard ??cki wsp??organizowa? Msze za Ojczyzn? oraz manifestacje rocznicowe. Inicjowa? uk?adanie krzy?a z?kwiat?w na placu katedralnym w?Tarnowie.
Wydzia? V Komendy Wojew?dzkiej MO/WUSW w?Tarnowie rozpracowywa? Leonarda ??ckiego od 13 sierpnia 1982 r. do 22 listopada 1984 r.
ężu koło Rzeszowa. Na mocy amnestii zwolniono go 28 lipca. Niespełna miesiąc później postępowanie karne przeciwko niemu umorzono.
Leonard Łącki współorganizował Msze za Ojczyznę oraz manifestacje rocznicowe. Inicjował układanie krzyża z kwiatów na placu katedralnym w Tarnowie.
Wydział V Komendy Wojewódzkiej MO/WUSW w Tarnowie rozpracowywał Leonarda Łąckiego od 13 sierpnia 1982 r. do 22 listopada 1984 r.
Walka o pamięć
11 listopada br. minęła 40. rocznica wydarzenia, za które Leonard Łącki został oskarżonyzawartość zablokowana

Autor: Paweł Wiejaczka


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama